Diversitet & Inklusion

Derfor skal I arbejde på at skabe psykologisk tryghed

Vil du gerne have dit team til at fungere optimalt? Løse komplekse problemstillinger og udvikle medarbejdernes kompetencer? Skabe grundlag for inklusion og innovation? Så bør du starte med at styrke den psykologiske tryghed, både i teamet og på organisatorisk niveau.
·
Artikel

Siloer falder, faggrænser udviskes, robotter bliver en del af teamet, og organisationer forandrer sig med stigende hastighed og kompleksitet. Forandringerne gør, at vi i højere grad skal samarbejde og udveksle viden med kollegaer og samarbejdspartnere, vi ikke nødvendigvis deler faglig, social eller kulturel baggrund med. Alligevel skal vi i fællesskab forholde os til nye produkter, kundesegmenter og markedsforhold.

Kompleksiteten i samarbejdet er med andre ord høj – og derfor er der også en risiko for, at det støder på grund. For tør vi være ærlige og åbne i forhold til at dele vores meninger, viden, gode idéer og bekymringer, når de andre muligvis siger noget andet?

I 2016 besluttede Google sig for at undersøge, hvorfor nogle teams leverede bedre resultater end andre. Hele 180 teams blev undersøgt, og det viste sig, at det ikke handlede om et bestemt kompetencesæt eller teamsammensætning.

Forskerne konkluderede, at psykologisk tryghed var den afgørende faktor for, om et team lykkedes eller ej. Det var fundamentet for, at teamet fik skabt klare roller og forpligtende mål, og at den enkelte oplevede sit arbejde som meningsfuldt[i] [ii]. En psykologisk tryg teamkultur gjorde det muligt for hvert teammedlem at bidrage til at skabe fælles høje resultater.

Psykologisk tryghed kommer ikke af sig selv

Psykologisk tryghed kan defineres som en kultur, hvor medarbejdere ikke frygter at blive nedgjort eller ignoreret, hvis de fremsætter forslag, spørgsmål, bekymringer eller påpeger fejl[iii].

I alle kulturer er der normer og praksisser, der fungerer som en slags sociale love og forventninger, vi er forpligtede til at følge. Flokdyret i os og vores trang til at være en accepteret og respekteret del af gruppen gør os tilbøjelige til at følge gruppens normer, holdninger og adfærd, selv når vi ikke altid er enige i dem. Vi søger konsensus.

Det gør det svært at skabe en kultur, hvor mennesker taler åbent om bekymringer, egne fejl eller innovative ideer. Når vi gør det, stiller vi os nemlig sårbare, og risikerer at blive udstillet og afvist. Det sikreste er at tale de andre efter munden og holde sine kritikpunkter og gode ideer for sig selv.

En konsensussøgende adfærd ses ofte på møder. På mødet kan der således nemt opstå den såkaldte kaskadeeffekt. Når den første mødedeltager har talt (ofte en magtfuld eller dominerende person), så forholder de andre sig til det input, vedkommende er kommet med, i stedet for at komme med egne input.

Resten af mødet bliver dermed variationer af et enkelt input, og deltagerne bringer ikke selvstændige meninger og synspunkter til bordet. Folk tier eller taler hinanden efter munden, så for at skabe psykologisk tryghed hele vejen rundt, skal der tages nogle aktive valg.

Hvordan spotter man manglende psykologisk tryghed?

Det er ikke altid nemt at opdage, om der mangler psykologisk tryghed, når man er en erfaren leder eller sidder i en betroet stilling. Din egen oplevelse af psykologisk tryghed er sjældent en god indikation af, om andre også oplever psykologisk tryghed.

Det er heller ikke nødvendigvis en indikation af høj psykologisk tryghed, at der begås få fejl i et team – eller at ingen ”brokker” sig. Forskning i psykologisk tryghed har lært os, at man som leder skal være lige så bekymret for det, man ikke hører, som det man hører.

Havardprofessoren Amy Edmondson er en af verdens førende inden for feltet og har i mere end tyve år forsket i psykologisk tryghed og betydningen af denne i organisationer. I sine studier har hun fx opdaget, at teams med lav psykologisk tryghed har tendens til at skjule og benægte fejl, hvorimod teams med en høj grad af psykologisk tryghed indrapporterer flere fejl – og dermed lærer af dem.[iv]

Hvis man udelukkende baserer sin vurdering på antallet af fejl, ville man muligvis tro, at teamet med færrest fejl, var det mest velfungerende. Det kræver derfor en særlig indsats at undersøge, om der reelt er psykologisk tryghed til stede.

Diversitet, inklusion og psykologisk tryghed

For nylig holdt vi hos Mannaz et åbent arrangement om psykologisk tryghed. Et af de emner, deltagerne, af god grund, var særligt optagede af, var sammenhængen mellem psykologisk tryghed, diversitet og inklusion. Det skyldes, at ny forskning i psykologisk tryghed har givet os vigtige indsigter i sammenhængen mellem teamdiversitet og præstation.

En undersøgelse fra 2022 af Henrik Bresman og Amy Edmondson viste, at teams med høj diversitet og lav psykologisk tryghed underpræsterede i forhold til teams med mindre diversitet og samme lave grad af psykologisk tryghed.[v] Omvendt havde de bedst præsterende teams både høj diversitet og høj psykologisk tryghed.

 

Studie af 62 udviklingsteams i seks store medicinalvirksomheder (2022)

 

Resultaterne fortæller os, at psykologisk tryghed er særligt vigtigt, når mennesker skal samarbejde på tværs af faglighed, arbejdsområder, social og kulturel baggrund.

Er det bøvlet værd?

Hvis man forestiller sig et møde, hvor der hurtigt opnås enighed om et forslag, så kan den slags møde hurtigt opfattes som mindre ”bøvlet” end et møde, hvor forskellige idéer kommer i spil, hvor der diskuteres mere, og spændingen er større.

Der er masser af gode grunde til at undgå bøvlet, søge hurtigt konsensus og undgå tidskrævende dialoger. Hvis man skal tage fat på bøvlet, så kræver det derfor en tro på, at det er indsatsen værd, en viden om, hvad man konkret kan gøre – og ikke mindst mod!

Vi må spørge os selv, om vi har råd til denne ”hurtige” fremgangsmåde. Når vi faktisk får engageret alle omkring bordet, så opnår vi større ejerskab, og får taget bedre beslutninger. Nogle gange skal vi investere flere kræfter og tid på selve mødet, men potentialet for at nå længere og begrænse fejl er også større.

Forskningen dokumenterer det, og vores erfaringer hos Mannaz bekræfter det samme: Psykologisk tryghed er et helt afgørende fundament for, at man som organisation og teams kan samarbejde om at levere høje resultater og skabe innovation i et komplekst og foranderligt miljø.

 

5 gode råd til mere psykologisk tryghed

 1 Bedre mødefacilitering

En god struktur og mødefacilitering er afgørende for at styrke den psykologiske tryghed og derigennem sikre, at alle får mulighed for og har lyst til at bidrage. Arbejd målrettet på, at forskellige perspektiver kommer i spil og på at fremme dialogen og relationen mellem deltagerne.

2 Øv dig på at være nysgerrig

De fleste kan lide at betragte sig selv som nysgerrige, men hånden på hjertet så er mange af os mere optaget af det, vi ved – end det vi ikke ved. Det kræver vilje at lægge egne antagelser til side og lytte nysgerrigt.

Lær at stille gode spørgsmål og tilegn dig en værktøjskasse af spørgsmål, du kan sætte i spil i forskellige situationer fra de cirkulære og tillidsskabende spørgsmål til de kraftfulde og åbne spørgsmål. Formålet er, at du tilegner dig mere viden og styrker relationer, som er drivkraften i etableringen af psykologisk tryghed.

3 Vis sårbarhed

Når man som leder eller kollega går forrest og viser sin egen sårbarhed, bliver det nemmere for andre at følge efter. Giv udtryk for din tvivl, del ufærdige ideer, tag dine fejl på dig – vis mere end bare skråsikkerhed. Når du tør, så tør de andre måske også, og det er et vigtigt skridt i retningen af mere psykologisk tryghed. Det er samtidigt også en god forudsætning for læring.

4 Opsøg viden

Tag det ikke for givet, at bare fordi du ønsker mere psykologisk tryghed og mere kompetente dialoger, så vil det også ske. Gå mere målrettet til værks. Invester i forandringen. Opsøg ny viden via bøger, netværk, undervisning eller rådgivning.

5 Mål jeres fundament

Vær uærbødighed over for din egen mavefornemmelse, hvis den fortæller dig, at I da har stor psykologisk tryghed hos jer. Sørg for at teste om den hypotese virkelig holder i hele teamet. Start eventuelt med et simpelt spørgeskema.

Vi plejer at sige, at den psykologiske tryghed i en organisation ikke er større, end den, der oplever mindst tryghed. Derfor er det en god idé at måle, hvad udgangspunktet er. Find ud af, hvor skoen trykker.

Det er svært at forbedre noget, når man ikke ved, hvad udgangspunktet er. Husk, at det ofte er det, du ikke hører om, som er problemet. Det er netop derfor, man kalder manglen på psykologisk tryghed for tavshedens epidemi.

Litteratur

[i] Rozevsky, J: “The five keys to a successful Google Team.” Re:Work Blog. 17. November 2015. re:Work – The five keys to a successful Google team (rework.withgoogle.com)

[ii] Duhigg, C. “What Google Learned From Its Quest to Build the Perfect Team.” The New York Times Magazine, 25. Februar 2016. What Google Learned From Its Quest to Build the Perfect Team – The New York Times (nytimes.com) Opslag

[iii] Amy C. Edmondson (2020) ”Den Frygtløse Organisation – Skab psykologisk tyrghed på arbejdspladsen og styrk læring, innovation og vækst.”, Djøf Forlag 2020.

[iv]Amy C. Edmondson (2020) ”Den Frygtløse Organisation – Skab psykologisk tyrghed på arbejdspladsen og styrk læring, innovation og vækst.”, Djøf Forlag 2020.

[v] H. Bresman og A. Edmondson: “Research. To Excel, Diverse Teams Need Psychological Safety.”, Harvard Business Review, 17. Marts 2022. Research: To Excel, Diverse Teams Need Psychological Safety (hbr.org)

Viden om
Bliv inspireret indenfor Diversitet og inklusion
Personlig & faglig udvikling 6 gode råd til mere personlig power

Det positive ved personlig power er, at der ikke skal så meget til at blive bedre. Når du først indser, at det er dine egne tanker, som holder dig tilbage, går det hurtigt fremad. Læs med nedenfor, hvor du får en guide til at booste din personlige power.

Ledelse Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på det danske arbejdsmarked er en fortsat udfordring, men det er også en vigtig prioritet for at sikre retfærdige arbejdsforhold for alle. Mens der er gjort fremskridt i de seneste år, er der stadig en række problemer, der skal tackles for at opnå fuldstændig ligestilling.  

Proces og facilitering 10 procesøvelser der kobler dit team sammen

Arbejder du med processer fx som leder, projektleder, konsulent eller specialist? Så læs med, og få indsigt i en række effektfulde øvelser, som hjælper dig med at optimere dine processer.

The potential is people