Aarhus Kommune

Børn og Unge-området i Aarhus Kommune

Vi bidrog til at skabe stærkere konsultative kompetencer hos interne konsulenter i Aarhus Kommune

Case
Aarhus Kommune

Casen kort fortalt:

I afdelingen Pædagogik, Undervisning og Fritid (PUF) havde en stor andel af de interne konsulenter bevæget sig længere væk fra praksisunderstøttelse af skoler og fritidstilbud. Denne bevægelse var resultatet af deres opgavers omfang og forskellighed, samt stigende forventning om kvalitetstilsyn fra politisk hold.

Deres store faglige ballast og skolernes behov for konkret viden og værktøjer gjorde, at de ofte indtrådte i en ekspertrolle og trådte væk fra en mere understøttende og faciliterende rolle. Da det blev besluttet, at PUF-konsulenterne i højere grad skulle teame op med læringspartnerne, var der brug for et fælles sprog og en fælles værktøjskasse.

Kompetencebehov som lå til grund for indsatsen.

PUF-konsulenterne har arbejdet med følgende aspekter i konsulentarbejdet:

1

Hvordan øger vi samarbejdet mellem konsulenter i dagtilbud, skoler og på fritidsområdet?

2

Hvordan stiller vi de gode nysgerrige spørgsmål, som opfordrer til refleksion og at være i læring sammen?

3

Hvordan bevæger vi os væk fra ekspert-/tilsynsrollen til en mere neutral og understøttende rolle for at kunne udvikle Børn og Unge-området til en lærende organisation?

4

Hvordan agerer vi som konsulenter i et rum præget af magtstrukturer og ’tilsynspligt’ – herunder konflikthåndtering?

5

Er det de samme ’værktøjer’, som tages i brug i ’store og små’ rum (deltagerantal)?

Udfordring

I afdelingen Pædagogik, Undervisning og Fritid (PUF) havde en stor andel af de interne konsulenter bevæget sig længere væk fra praksisunderstøttelse af skoler og fritidstilbud. Denne bevægelse var resultatet af deres opgavers omfang og forskellighed, samt stigende forventning om kvalitetstilsyn fra politisk hold.

Deres store faglige ballast og skolernes behov for konkret viden og værktøjer gjorde, at de ofte indtrådte i en ekspertrolle og trådte væk fra en mere understøttende og faciliterende rolle. Da det blev besluttet, at PUF-konsulenterne i højere grad skulle teame op med læringspartnerne, var der brug for et fælles sprog og en fælles værktøjskasse.

Løsning

Til at understøtte den nye samarbejdskultur på Børn og Unge-området i Aarhus Kommune uddannede Mannaz i første omgang 20 læringspartnere. Deres opgave var at understøtte ledelse, ressourcepersoner og faglige fyrtårne på skoler og i dagtilbud i indførelsen af “Stærkere læringsfællesskaber”, hvis hovedindhold består af:

 1. Samarbejde
 2. Udvikling af professionel dømmekraft
 3. Reflekterende dialoger
 4. Fokus på børn og unges læring samt trivsel
 5. Fælles værdier og vision. 

Fra start var planen, at læringspartnernes rolle og funktion skal udfases i løbet af 2023, hvorefter konsulenter i afdelingen Pædagogik, Undervisning og Fritid (PUF) skal overtage funktionen. 

4 læringsdage 

I samarbejde med PUF i Aarhus kommune udviklede Mannaz også 4 læringsdage, som forløb over 5 måneder. Et korps af 25 PUF-konsulenter tilegnede sig således kompetencer med følgende overskrifter:

Læringsdag 1

Konsulent i kontekst.

På dag 1 blev der arbejdet med PUF-konsulenternes forståelse af konteksten, de indgår i, samt arbejdet med relationer og positioner, fx samarbejde med ledelsen og ressourcepersoner.

Det teoretiske og metodiske indhold var bl.a.:

 • Systemiske grundbegreber og vores sproglige meningsskabelse
 • Udvikling af kompetencer til relationsdannelse og afklaring af kontekst
 • Positioneringsteori og forskellig forståelse af magt
 • Konsulentens dobbeltrolle

Konsulentens dobbeltrolle

Læringsdag 2

Den undersøgende, coachende konsulent.

Dag 2 havde fokus på, at PUF-konsulenterne skulle opnå kompetencer i at arbejde som undersøgende konsulenter i forhold til at bidrage til Stærkere læringsfællesskaber gennem samtale- og spørgsmålskompetence.

Det teoretiske og metodiske indhold var bl.a.:

 • Sproget som performativt og kommunikation i et systemisk perspektiv
 • Kommunikationsmodellen Coordinated Management of Meaning (CMM)
 • Værktøjer såsom lytteniveauer og brugen af nøgleord til aktivt at udfolde samtalen

Læringsdag 3

Den faciliterende konsulent

På dag tre byggede vi videre på konsulenternes kompetencer som undersøgende konsulenter. Men med et særligt fokus på afklaring og procesfacilitering.

Det teoretiske og metodiske indhold var bl.a.:

 • Konsulentrollen som et ”både og” – vidensperson og facilitator
 • Procesplanlægning og afklaringsmetoder
 • Værktøjer såsom I DO ART (mødeplanlægning), Karl Tomms spørgsmålstyper, Gamemaster-rollen og det at stille undrende spørgsmål.

Hvad tager du med dig fra dagen i dag?

Læringsdag 4

Den motiverende og konflikthåndterende konsulents værktøjer

Den sidste dag kredsede om at styrke konsulenternes kompetencer til at arbejde med motivation, engagement og konflikthåndtering.

Det teoretiske og metodiske indhold var bl.a.:

 • Selvbestemmelsesteori (forberedelsesmateriale)
 • Konflikthåndtering
 • Psykologisk tryghed og flowfremmende læringsmiljøer

Læringsprincipper for design af forløbet

Vores læringstilgang

Det er helt centralt for alle aktiviteter i forløbet, at der opnås reel læring. I Mannaz fokuseres der altid på at designe et involverende læringsmiljø med høj grad af transfer. Derfor var alle fire dage bygget op med en vekselvirkning mellem:

 • Teoretiske oplæg, metoder og værktøjer
 • Casearbejde og simuleringer
 • Individuelle øvelser, gruppeøvelser og plenumdrøftelser
 • Faciliterede dialoger og refleksion
 • Tjek ind
 • Fysiske aktiviteter og stillesiddende aktiviteter; lavt tempo og højt tempo
 • Opstilling af egne og fælles læringsmål
 • Planlægning af prøvehandlinger med afsæt i aktionslæring
 • Etablering af og drøftelser i læringsgrupper

Under hele forløbet afholdte Mannaz og en arbejdsgruppe bestående af chefen for PUF, 2 sektionsledere og 3 PUF-konsulenter møder for at imødekomme behov løbende og justerer designet af læringsdagene.

Resultat

Flere konsultative kompetencer igangsatte smittende kulturændring 

I Mannaz er vi optagede af, hvilken effekt og værdi vi skaber i vores samarbejder. Derfor afviklede vi en evaluering med arbejdsgruppen et halvt år efter den sidste læringsdag:

PUF arbejder stadig videre med de lærte konsultative metoder, tilgange samt de distriktsvise læringsgrupper.

Arbejdsgruppen havde observeret følgende ændringer eller resultater af forløbet:

 • Værktøjerne fra læringsdagene spredte sig til og blev brugt af kolleger, som ikke havde deltaget på læringsdagene. Fx blev værktøjet IDOART nævnt til møder.
 • Deltagerne oplevede højere grad af psykologisk tryghed og turde fremlægge deres sårbarhed samt tvivl og bruge det aktivt.
 • De havde en oplevelse af øget kvalitet og læringspotentiale i samtaler, fx i de distriktsvise læringsgrupper.
 • De oplevede et større fællesskab på tværs i PUF i kraft af et nyt fælles sprog.
 • Bedre bevidsthed og kompetence inden for positionering af sig selv og andre hos PUF-konsulenterne og dermed mulighed for, at de kunne fralægge sig ekspertrollen.

Næste skridt og det fortsatte arbejde

 • Under forløbet blev PUF´s egen metodehåndbog udarbejdet, som også skal bruges til at onboarde nye konsulenter i værktøjerne.
 • Fokus på onboarding af nye PUF-konsulenter, og hvordan læringsgrupperne potentielt skal omorganiseres for at favne de nye konsulenter.
 • Arbejdsgruppen beskriver momentum og motivation til at arbejde videre i PUF med kulturforandring og Stærkere læringsfællesskaber.
 • Dele af forløbet udbydes til vejledere ude på skolerne for at understøtte dem i den faciliterende del af deres vejledning.
PUF's egne stemmer om forandringen og samarbejdet med Mannaz
”Det er den største forandring inden for en årrække, at vi har taget det skridt og tilladt os at gå ud af vores opgaveløsning, ud af plovfugen, og så få etableret det her læringsrum(…) og vi italesætter på personalemøder, ’at hold da op, vi skulle da lige have lavet en IDOART’. Så det spreder sig altså – der er ringe i vandet.”
Mette Søberg, Chef for Pædagogik, Undervisning & Fritid
”Det har jo også bare været en tårnhøj kvalitet og engagement, som I har lagt for dagen (…) vi har haft de fælles planlægningsmøder, hvor vi sammen har kunnet skærpe dagsordnerne, og I har været ekstremt lydhør overfor, hvad vi gerne har villet.”
Claus Picard, Specialkonsulent
”Når vi har haft de her planlægningsmøder, og så kommer vi til dagen, hvor det er færdigt, og så sidder man bare og tænker allright. I har virkelig lyttet aktivt og fået det kræset. Det er ret specielt.”
Karina Corneliussen, Sektionsleder

Kontakt mig

Hvis du ønsker at høre mere om vores arbejde med Aarhus Kommune eller finde ud af, hvordan Mannaz kan hjælpe med at opkvalificere de interne konsulenter i jeres kommune, så er I velkommen til at kontakte mig.

Senior Consultant
The potential is people