SWOT analyse – metodebeskrivelse

Hvad er en SWOT-analyse

SWOT-analysen er et simpelt og effektivt analyseredskab til at danne sig et overblik over ens virksomheds eller projekts strategiske position.

Titlen på den kendte metode kommer af de engelske betegnelser: Strenghts, Weaknesses, Opportunities & Threats.

Analysen sætter fokus på interne og eksterne faktorer samt positive og negative faktorer, der har indflydelse på virksomheden eller projektet.

Ved at anvende SWOT-analysen har man derfor mulighed for at danne sig et øjebliksbillede af den gældende situation.

 

SWOT-model

SWOT-analyse

Hvorfor bruge en SWOT analyse

SWOT-analyse er en metode til at identificere de risici, der er i forbindelse med lancering af et nyt produkt eller som starten på en innovativ proces.

Det drejer sig om at analysere markedsbetingelserne nu og i et fremtidigt scenarie. Det vil sige produktets/virksomhedens sårbarhed over for usikkerheder identificeres, så der kan tages højde for det i en lanceringsplan.

SWOT-analysen bruges ofte til at tvinge dig, dit team eller hele virksomheden til at se kritisk/innovativt på udfordringerne, udnytte styrkerne og optimere de rigtige steder, når det strategiske arbejde opstartes, nye projekter initieres eller en krise opstår i en eksisterende portefølje.

Analyse af interne og eksterne forhold

Hvad er interne forhold
Interne forhold er virksomhedens Styrker og Svagheder. Her identificeres de ressourcer virksomheden selv kan påvirke i den daglige drift eller ledelse.

Hvad er eksterne forhold
Eksterne forhold er virksomhedens mangler eller udfordringer, der kommer ude fra (Oppurtunies og Threats). Det er altså ukontrollerbare forhold som markedsforhold, konkurrence, økonomien i samfundet mv.

Model til SWOT analyse

Styrker

Styrker er de positive interne faktorer, der påvirker virksomhedens eller produktets situation.

Det kan for eksempel være avanceret teknologi, stor viden om området, stærkt forhold til leverandører mm.

Efter man har defineret virksomhedens eller produktets 3-4 vigtigste styrker, er det vigtigt at bestemme tiltag, der bygger på og udnytter disse.

Svagheder

Svagheder er de interne kompetencer, som virksomheden eller produktet ikke besidder eller områder, hvor konkurrenter performer markant bedre.

Det kan for eksempel være begrænset viden om området, manglende markedsføring eller forældet teknologi.

Definer derfor de 3-4 svageste punkter og bestem herefter tiltag, der kan mindske disse svagheder.

Muligheder

Når man undersøger muligheder, kigger man eksternt og på markedet. Her handler det om, at udvælge og definere hvilke specifikke muligheder, der giver mening at agere på og opsøge.

Dette kan være en ny trend i markedet, nye potentielle kunder eller lovændringer.

Bestem derfor de vigtigste muligheder for din virksomheds eller produkts fremtid. Få herefter konkretiseret tiltag, der udnytter disse muligheder på en konkurrencedygtig måde.

Trusler

Trusler er eksterne faktorer, der truer eller begrænser din virksomheds eller produkts mulighed for at kunne nå sine mål.

Dette kan for eksempel være nye konkurrenter, ny teknologi eller lav vækst i markedet.

Definer de vigtigste risici, og kom på tiltag, der kan mindske eller håndtere disse.

Andre eksempler på Interne og Eksterne forhold

 • Styrker: Stærk økonomi, Kendt brand, Loyale kunder, Effektiv personalegruppe, God arbejdskultur, Solid strategi

 • Svagheder: Dårlige sager i pressen, For dyr i drift, Afsides beliggenhed, Skrantende økonomi, Dårlig skalerbarhed

 • Muligheder: Stigende købekraft, Interesserede investorer, Økonomisk opsving, Kedelige konkurrenter,

 • Trusler: Økonomisk krise, Nye teknologier, Lovgivning, Dårlige leverandører

Fremgangsmåde

Risikoanalysen kan gennemføres som en SWOT-analyse, der fører til en liste over styrker og svagheder samt trusler og muligheder for udvikling og lancering af et givet produkt.

På grundlag af denne liste defineres de aktiviteter, som skal iværksættes for at imødegå de vigtigste risici.

1

Gennemgang af faktorer

Gennemgå produktets styrker og svagheder, trusler og muligheder i relation til:

 • Teknologien, produktområdet, omgivelserne, målgrupperne samt ressourcerne
 • Organisering af salgsindsatsenog benyt spørgsmålene:
   • Hvad kan gå galt?
   • Hvilke muligheder kan opstå?
   • Hvilke trusler kan forventes fra omverdenen?
2

Vurdering

Vurder de enkelte punkters betydning og værdi for udviklingen og lanceringen af produktet:

 • Er vi i stand til at reagere på de udpegede trusler og muligheder?
 • Hvor sårbare er vi over for konkurrenters angreb på produktet?
 • Hvor fleksible er vi i forhold til ændringer på markedet?
3

Udvælgelse

Udvælg de vigtigste trusler og muligheder

Definer de mest sandsynlige trusler og muligheder eller dem, som kan få størst indflydelse på vort produkt.

4

Planlæg aktiviteter

Planlæg aktiviteter til at imødekomme de udpegede trusler og muligheder:

  • Licensaftale vedr. teknologi
  • Gennemføre forprojekt
  • Varemærke & patentering
  • Kvalitet
  • Eksklusivaftaler med forhandlere
5

Planlæg overvågning

Planlæg overvågning af teknologiens og markedets ændringer.

Sørg for at indbygge fleksibilitet til at reagere på trusler og muligheder.

Forklaring og kritik af SWOT

Faldgruber og begrænsninger

Risikoanalyse bør gennemføres flere gange i de indledende faser af et nyt produkt, hvor der er størst usikkerhed, og hvor der stadig kommer ny viden ind i virksomheden.

Det kan anbefales også at foretage SWOT-analyser med regelmæssige mellemrum, fx i forbindelse med årligt budget for et etableret produkt. Herved er der større sandsynlighed for, at et produkt bliver trukket tilbage i rette tid, før det påvirker virksomhedens generelle image.

Involver andre personer

Det er vigtigt at inddrage flere personer i analysen, idet en entusiastisk projektleder, som har udviklet og introduceret produktet, kan have svært ved at se svagheder i forhold til andre produkter samt trusler fra markedet. Det kan være såvel tekniske eksperter som sælgere, der kan bidrage med ny viden.

Download skabelon til SWOT-analyse

Download her et færdigt skema til din SWOT-analyse

SWOT-analyse (word doc.)

Mannaz Projektlederuddannelse

Hvad indholder uddannelsen

Projektlederuddannelsen er bygget op af fire kurser, som du kan tage i rækkefølge eller efter behov.

Du kan også tage kurserne hver for sig, hvis du har et meget specifikt behov.

Projektledelse 1, Grundlæggende Projektledelse eller en tilsvarende viden er udgangspunktet for de øvrige kurser. Er du meget rutineret projektleder, er det muligt at springe direkte til Projektledelse 2.

Lære mere om kurser i projektledelse.

Kontakt Mannaz

Kontakt os for personlig rådgivning.

Kontakt os

The potential is people