Fortune 500 olje- och gasgigant

Om kompetensutveckling som ger konkurrensfördelar

Verksamheten: Global gigant i energibranschen

Denna globala organisation er ledande i energibranschen och strävar hela tiden efter att ligga i framkant, före konkurrenterna när det gäller strategi, affärsmodell och drift. Samtidigt är hälsa, säkerhet och samhällsansvar viktiga förutsättningar för verksamhetens prioriteringar.

Utmaningen

  • Avsaknad av talangutvecklings- och utbildningssystem för att understödja verksamhetens ambitioner.
  • Ingen koppling mellan ledningens kompetens och verksamhetens strategiska målsättningar.
  • Behov att lyfta den centrala ledarutvecklingsstrukturen i hela verksamheten.

Lösningen

  • Utvärdering av struktur och processer för ledarutveckling
  • Tätt samarbete med rådgivande affärspanel
  • Förstärkning av linjechefernas engagemang och samarbete med intressenter
  • Mer vardagsutmaningar i utbildningens kärnprogram

Resultatet

  • Strömlinjeformade affärsbeslut från talangutveckling till genomförandet
  • Genomförande av ledarutvecklingsprogram som säkrade affärs- och ledarskapsframgång.
  • Ändrat organisationsfokus med inriktning på strategi, kundfokus och värdeskapande.

Utmaningen: Utarbetandet av ett skräddarsytt utvecklingsprogram

För att behålla ledarpositionen i branschen, med ett stort antal medarbetare utspridda över hela världen, genomförde företagets utbildningsakademi en grundlig utvärdering samt en förnyelse av ledarutvecklingsprogrammet.

Mannaz arbetade tätt tillsammans med organisationens egen akademi för att stärka ledarskap och professionalism på tvärs genom verksamheten, från strategiska ledare till första linjens chefer. Akademins mål var att använda ett helt nytt tillvägagångssätt i utbildningen genom att göra ett personligt, skräddarsytt utbildningsprogram baserat på vardagliga utmaningar och arbetsprocesser.

Det var mer än 10 år sedan den senaste omfattande utvärderingen av utbildningsprogrammen gjordes, och verksamheten stod nu inför stora förändringar i strategin. För att kunna leva upp till dessa stora ambitioner och mål var det också nödvändigt att integrera förväntningar på ledarnas beteende i programmet, i förhållande till struktur och kompetenslyft.

 

Lösningen: Kompetent ledarutveckling

Mannaz bjöds in till ett samarbete tillsammans med företagets utbildningsakademi för att hjälpa dem med att stärka ledarutvecklingsprogrammet genom ett ökat fokus på utmaningar och situationer från vardagen på tvärs genom talangutvecklings- och utbildningsstrukturen. Det fanns ett behov av att förnya existerande program och ta input från verksamhetens rådgivningspanel, som bestod av erfarna ledare, och på så sätt skapa en global struktur.

Den utvärdering som akademin precis hade genomfört av ledar- och talangutvecklingsprogrammet, hade visat att det fanns ett behov av att rationalisera i förhållande till verksamhetens strategiska målsättningar. Där fanns också ett behov av att utveckla ett ekosystem av talanger och lärande som kunde understödja ambitionerna.

Samtidigt stod det klart för akademin att i jämförelse med andra globala organisationer, var deras egna chefer mindre personligt engagerade i kompetensutvecklingen. Det ledde till slutsatsen att det nya förbättrade programmet aktivt skulle engagera och uppmuntra chefer till att utveckla sina team på olika sätt. De blev därför inkallade som medutvecklare till det nya ledarutvecklingsprogrammet, tillsammans med akademin och Mannaz.

 

Resultatet: Före konkurrenterna med förnyad kompetensutveckling

Den nya strukturen, pilotprojektet och utrullningen visade på värdet av en relevant ledarutveckling. Särskilt viktigt var engagemang och kompetenstillskott från linjechefer. Akademin och Mannaz hade tillsammans skapat metoder och riktlinjer som stärkte linjechefernas kompetens och hjälpte dem att förstå och tillföra värde före, under och efter deltagande i programmen. Cheferna samarbetade också med ett nätverk av andra ledare samt interna och externa intressenter som en del av deras utvecklingsresa.

Processen pågår fortfarande och hittills är resultatet lovande när det gäller utvecklingen av en förnyad kompetensutvecklingsstruktur som för det möjligt att ligga före konkurrenterna.
En av de största och viktigast lärdomarna som identifierades under processen var behovet av att löpande utvärdera och förbättra utbildningsprogrammen för att säkra kontinuerlig anpassning till marknadens och omvärldens förutsättningar. Den nya infallsvinkeln har samtidigt säkrat ett större strategiskt fokus, större kundfokus och en större tydlighet i kundleverans som krävs i en allt mer disruptiv och osäker omvärld, exempelvis med sjunkande oljepriser.
Målet har uppnåtts genom omfattande utvärderingar och övervägningar av hur programmen tillmötesgår de ständigt skiftande behoven i verksamheten. Den löpande anpassningen av strukturen med tillhörande utvecklingsinsatser och processer fortsätter att understödja verksamhetens mål att hela tiden behålla sin ledande marknadsposition.

”Most notably, with the increased disruption and uncertainty faced in the industry, including the challenges of lower oil prices, the approach taken has boosted strategic focus, customer orientation and simplicity in delivering value.”

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies/kakor

Cookies hjälper oss att skapa den bästa upplevelsen av hemsidan. Läs mer här
×