Systemisk projektlederuddannelse

En kombination af klassiske og nye projektstyringsfærdigheder og relationelle forståelser

Del siden Print

Giv din projektpraksis et løft

Kan du navigere i de mange komplekse projektopgaver? Oplever du, at det er svært at nå i mål til tiden og inden for budgettet? Og er det vanskeligt at skabe motivation og begejstring i projektarbejdet? På denne uddannelse får du viden og redskaber til at skabe projekter med reel forandring og værdi. Vi kobler klassiske og nye værktøjer sammen med systemisk teori og metoder og reflekteret praksis, hvor de menneskelige ressourcer er lige så vigtige som ledelses- og styringsredskaberne. Med uddannelsens intensive træning og feedback får din projektpraksis et løft.

Hvem deltager?

Uddannelsen retter sig mod projektledere, der ønsker at skabe bedre resultater med deres projekter i en foranderlig virkelighed. Du behøves ikke at være en erfaren projektleder, men det er en forudsætning for deltagelse, at du står foran eller er i gang med et konkret projekt.

Kontakt os for næste dato
10 dage
54.500
ekskl. moms
Kontakt Mannaz

På uddannelsen arbejder du med:

 • En unik kombination af klassiske og nye projektstyringsfærdigheder og relationelle forståelser
 • Procesforståelse og -ledelse
 • Dynamisk projektledelse i en foranderlig virkelighed
 • Ledelses- og styringsredskaber
 • Dine kompetencer som projektleder
 • Projektets forankring i organisationen og gevinstrealisering
 • Forskellige projektledelsesroller og evnen til at skifte mellem dem
 • Systemisk erkendelsesteori
 • Klassisk projektledelse i et systemisk perspektiv
 • Grundlæggende principper i agil projektledelse
 • De menneskelige ressourcer
 • Det engagerede og ansvarlige projektteam
 • Kommunikation

 

Udbytte

Dit udbytte

 • En professionalisering af dine kompetencer som projektleder
 • Bedre håndtering af projektledelse gennem en unik kombination af klassiske og nye projektstyringsfærdigheder og relationelle forståelser
 • Udvikling af din personlige og faglige stil som projektleder
 • Ledelses- og styringsredskaber
 • Indsigt i hvordan du udvælger og anvender de mest effektive projektledelsesmetoder
 • Kendskab til systemisk teori
 • Kendskab til procesledelse som projektværktøj
 • Bedre navigering i dine komplekse projektopgaver
 • Indsigt i forskellige projektledelsesroller og evne til at skifte mellem dem
 • Intensiv træning i rollen som coach og udvikling af stærke feedbackfærdigheder
 • Redskaber til at skabe motivation og begejstring i projektarbejdet
 • Evne til at skabe og udvikle velfungerende projektteams
 • Evne til at lede samarbejde og kommunikation med projektets interessenter
 • Sparring og feedback på eget projekt og personlig stil
 • Netværk med andre projektledere på uddannelsen

Din virksomheds udbytte

 • Løbende optimering af de projekter, som deltageren er projektleder for med fokus på sikring af gevinstrealisering
 • Professionalisering af deltagerens projektlederfærdigheder, så projektlederen både kan skabe de ønskede resultater for projektet og samtidigt sikre en kompetenceudvikling af projektdeltagerne og projektteamet
 • Viden om de nyeste og mest anvendelige projektledelses- og forandringsledelsesteorier samt -metoder, der kan bruges i andre ledelsesaktiviteter i organisationen

Kontakt mig for personlig rådgivning

Er der noget du er i tvivl om, så lad mig ringe dig op og give dig personlig hjælp.

René Fabricius Weichel +45 4517 6140 rfw@mannaz.com

Ring mig op

Artikel – Projektleder – tag de systemiske briller på

Indsigt i relationer får projekter til at lykkes. Derfor er den systemiske tilgang uundværlig i din værktøjskasse som projektleder. Men det kan være grænseoverskridende at stille sig ’foran’ projektet i stedet for at stå bag mål som budget og tidsplaner. Læs med, og få indsigt i systemisk projektledelse.

Læs artikel

Tid & sted
Varighed 10 dage
Pris 54.500 ekskl. moms

Prisen dækker over:

Før uddannelsen

 • Invitation til 2-timers gratis møde om God læring
 • Spørgeguide til interview med nærmeste leder omkring dine lærings- og udviklingsmål for uddannelsen

Under uddannelsen

 • 10 undervisningsdage fordelt over 5 moduler
 • Forplejning
 • Undervisningsmateriale
 • Netværksgrupper med andre deltagere

Efter uddannelsen

 • Uddannelsesbevis
 • Mulighed for tilkøb af lærings- og udviklingssamtaler

Om systemisk teori og tilgangen til projektledelse

Traditionel projektledelse antager en høj grad af forudsigelighed i arbejdet, der gør det muligt primært at fokusere på organisering, planlægning og monitorering af fremdrift i projektet. Denne antagelse er dog de senere årtier blevet udfordret af teknologisk udvikling, politiske og økonomiske forhold og løsninger og koncepter, der ikke holder i praksis. Med udviklingens hastighed og verdens foranderlighed er det ikke længere muligt at begrænse kompleksiteten i projekter – vi må i stedet finde nye måder at favne og navigere i kompleksiteten på.

Systemisk projektledelse er et bud på, hvordan planlægning, udførelse og ledelse af projekter kan forstås og udføres på en måde, der gør foranderlighed og kompleksitet til en styrke for projekter, frem for en svaghed eller risiko.

Denne uddannelse giver dig som projektleder inspiration og handlemuligheder til at lede projekter, hvor målet nok er fast, men hvor processen er langt mere flydende. Du vil få hjælp til at navigere på en måde, der gør det muligt for dig undervejs at blive klogere og berige og udvikle projektprocesserne, med fokus på at levere maksimal værdig til aftagere, kunder og slutbrugere.

Uddannelsen tilbyder dig derfor ikke kun en række værktøjer og metoder, men også en forståelse for de grundantagelser om verden og mennesker, som ligger bag udviklingen af disse. Du bliver altså ikke alene en dygtig håndværker – du bliver også en reflekteret praktiker, der er i stand til at vælge de rette værktøjer og den rette tilgang, alt afhængig af problemstillingerne.

Derfor bygger uddannelsen på det videnskabsteoretiske paradigme, der kaldes ”det systemiske”. Herigennem får du en anvendelig forståelses- og forklaringsramme i forhold til at forstå og navigere i en kompleks og uforudsigelig verden. Af denne grund er der også mange af vores deltagere der ikke kun beskriver forløbet som en uddannelse, men også som ”en personlig udviklingsrejse”.

Læringssamtaler

Køb individuelle læringssamtaler med din underviser, så du under dit forløb lærer at omsætte din nye viden til brugbare redskaber i netop din hverdag.

Tilkøb til dit læringsforløb | 3 timer | 4.800 DKK

TILMELD DIG

Få tilbud på et virksomhedsinternt kursus

Er I flere, der ønsker at deltage på samme kursus? Vælg et kursus fra vores brede program, og spar penge med et internt forløb i virksomheden.

Læs mere og få et tilbud

Praktisk gennemførelse

Uddannelsen består af 5 moduler à hver to dages varighed. Modulerne bliver gennemført som en vekselvirkning mellem:

 • Oplæg med fokus på teori og projektledelsespraksis
 • Intensive træningsøvelser af centrale metoder med henblik på at skabe koblinger til egen projektledelsespraksis
 • Arbejde med eget projekt

Undervisningen kobles tæt til din praksis. Det lærte følges helt ud i virkeligheden i dit arbejde og tilbage igen til refleksion og bearbejdning på uddannelsen samt videreudvikling i netværksgrupper. Derfor arbejder deltagerne mellem undervisningsdagene med at integrere og forankre teorier samt metoder i egen praksis. Dette muliggør at deltagerne under uddannelsen får en kvalificeret og reflekteret brug af teorier og metoder i egen organisation.

Værdifuldt netværk
Alle deltagere vil indgå i en netværksgruppe. Denne gruppe vil på uddannelsesdagene fungere som træningsgruppe og give mulighed for kontinuerlig forbedring og kvalificering af den enkelte deltagers arbejde med eget projekt.

Mellem uddannelsesdagene vil netværksgrupperne få opgaver i forlængelse af indholdet på uddannelsen, og gruppen vil her også fungere som løbende inspiration og sparring. De enkelte netværksgrupper afslutter forløbet med at gennemføre en proces for hele holdet med afsæt i en konkret projektcase.

Inspirerende litteratur
På uddannelsen læses inspirerende og relevant litteratur om projektledelse for at styrke deltagernes teoretiske og metodiske fundament. Den samlede litteratur på uddannelsen vil udgøre ca. 500 sider, fortrinsvist på dansk men også enkelte artikler på engelsk.

Dokumentation af nye kompetencer
Når du har gennemført samtlige moduler får du et uddannelsesbevis, som viser dine nye kompetencer inden for systemisk projektledelse.

 

 

Modul 1 – Klassisk projektledelse i et systemisk perspektiv

 • Skabelse af et teoretisk og metodisk fundament for projektledelse med udgangspunkt i intensiv træning af klassiske projektmodeller og projektledelse
 • Teorier og metoder til ledelse og styring i projektets cyklus, projektorganisation, planlægning af projektarbejdet og styring af projektet
 • Systemisk inspireret arbejde med gevinstrealisering og målsætning, interessent- og risikoanalyser
 • Grundig gennemarbejdning af eget projekt samt afklaring af individuelt udbytte af uddannelsen

 

 

Modul 2 – Dynamisk projektledelse i en foranderlig virkelighed

 • Systemisk erkendelsesteoris betydning for forståelsen af organisationer og gennemførelsen af projekter
 • Forandringsprojektledelse i et helhedsperspektiv
 • Etablering og planlægning af målrettede og resultatskabende projekter i en foranderlig og kompleks virkelighed
 • Agile Project Management med Scrum som eksempel på dynamisk projektledelsesforståelse
 • Intensiv kvalificering af eget projekt i lyset af ny teori og metoder og tilpasning af modeller til projektets virkelighed

 

 

Modul 3 – Den professionelle projektleder

 • Projektlederens brug af mange roller og bevidste rolleskift
 • Afklaring af eget projektledelsesrum
 • Projektlederen som Gamemaster – professionel styring af og målretning af kommunikation
 • Coachingbaseret projektledelse: Evnen til at mestre de mange relationer i projektet ud fra en løsningsorienteret tilgang
 • Intensiv træning og feedback med fokus på egen projektledelsesstil og individuelle færdigheder

 

 

Modul 4 – Det engagerede og ansvarlige projektteam

 • Intensivt arbejde med hvordan projektteamet kan håndtere og mestre projektets kompleksitet
 • Opbygning af et motiveret, ansvarligt og resultatfokuseret projektteam
 • Coaching af projektteam: fokus på projektets kunder og skabelse af resultater
 • Procesledelse og konflikthåndtering

 

 

Modul 5 – Projektets forankring i organisationen og gevinstrealisering

 • Forankring af projektet i en organisatorisk kontekst og i et strategisk perspektiv med henblik på realisering af gevinster
 • Projektet som læringskilde i organisationer: Opsamling af viden og videndeling i – og mellem – projekter med henblik på løbende udvikling af projektarbejdet i organisationen
 • Projektevaluering som forankringen af projektet i organisationen
 • Deltagernes udbytte af uddannelsen
  dokumenteres og præsenteres som grundlag for forankring i egen organisation

 

 

Konsulenter

På uddannelsen møder du erfarne undervisere og konsulenter i Mannaz. Alle undervisere har mange års praktisk erfaring med systemisk projektudvikling og -ledelse i offentlige samt private organisationer.

Få hjælp til at vælge kursus

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies

Cookies hjælper os til at give dig den bedst mulige oplevelse af dette websted. Læs mere her
×