Hierarkisk oversigt over Projektmodellen

1. Idé og erkendelse    
  1.1 Setup commitment  
  1.2 Projektanalyse 1.2.1 Kreativitet
    Brainstorming og idégenerering
    Idébeskrivelse
    Skema til idébeskrivelse
    Idésortering/Idéstrukturering
    Idésortering, bilag 1: Pointmatrix
    Idésortering, bilag 2: Idésortering
    Idésortering, bilag 3: Attraktivitetsmatrix
    Idévurdering
    Omvendt idémålsætning
     
2. Analyse    
  2.1 Setup commitment  
  2.2 Projekt analyse 2.2.1 Interessenthåndtering
    Fokusgruppeinterview
    Interessentanalysen
    Konklusion på interessentanalyse
    Eksempel på sortering af interessenter under en workshop
    Interessenter og informationsstrategier
    Interessentanalyse (skabelon)
    Skema til interessentanalyse
    Interessents udbytte/bidragsforhold
    Skema: Modstand imod forandringer
    Skema: Udbytte/bidrag
    Kundeanalysen
    Skema til kundeanalyse
    Kundetilfredshedsanalyse
    Skema til kundetilfredshedsanalyse
    Informationsplan (skabelon)
    Kommunikationsplan
    Kommunikationsplan (skabelon)
    Kommunikationsplan, detaljeret (skabelon)
     
    2.2.2 Ressource- og økonomistyring
    Cost Benefit analysen
    Cost Benefit analysen (skabelon)
     
  2.3 Formulering af formål og mål 2.3.1 Målstyring
    Projektets målsætning
    Skema til projektets målsætning
    Brugerobservation
    Brugsøkonomi
    Forretningsopfølgning
    Målhierarkiet
    Eksempel på målhieraki
    Omvendt produktanalyse
    Prioritering af mål
    Skema til prioritering af mål – Maks./Min. mål
    Skema til prioritering af mål – Definition af produktegenskaber
    Produktspecifikation
     
  2.4 Projektplanlægning og budget 2.4.1 Estimering
    Estimering
    Estimering, eksempel
    Estimering (skabelon)
     
    2.4.2 Planlægning
    Milepæle
    Milepælsplanlægning
    Eksempel på Milepælsplanlægning
    Aktivitetsbeskrivelse
    Aktivitetsbeskrivelse (skabelon)
    Aktivitetslisten (skabelon)
    Aktivitetsplan (skabelon)
    Milepælsplan (skabelon)
    Planlægningscheckliste (skabelon)
     
  2.5 Projektorganisering 2.5.1 Projektorganisering
    Forankring af projektet i organisationen
    Intern arbejdsfordeling
    Projektorganisationsstruktur og retningslinier
    Roller og ansvar i projektorganisationen
    Projektledervurdering af styregruppen (skabelon)
    Styregruppevurdering af projektleder (skabelon)
     
  2.6 Risikoanalyse 2.6.1 Risiko
    Risikoanalyse (metodebeskrivelse)
    Skema til risikoanalyse
    Skema til prioritering af risici
    Risikostyring, guidelines
    Skema til risikostyring under projektforløbet
    SWOT-analyse
    Skema til SWOT-analyse
    TOP-10 risikoliste
    Konceptskabelon
    Eksempel på konceptskabelon
    Spørgeskema til brug for Risikovurdering (skabelon)
    Beredskabsplan (skabelon)
    Handlingsalternativer (skabelon)
    Risikolog (skabelon, doc)
    Risikolog (skabelon, xls)
    Risikovurdering på planen (skabelon)
     
  2.7 Projekt opstart 2.7.1 Projektstart
    Kick-off seminar
    Opstartsseminar
    Projektaftale (skabelon)
3. Gennemførelse    
  3.1 Setup commitment  
  3.2 Verifikation af planer, budget og ressourcer  
  3.3 Revision af projektdokumentationen  
     
4. Realisering    
  4.1 Overdragelse af resultater 4.1.1 Projektafslutning
    Nedlukning
    Overdragelse
    Projektafslutning
    Afslutningsrapport (skabelon)
    Deltagerevaluering (skabelon)
     
    4.2 Lessons learned
    Overdragelse og læring
5. Projektledelse, koordination og kontrol    
  Idé- og erkendelsesfasen  
  Analysefasen  
  Gennemførelsesfasen  
  5.1 Kravstyring  
    Kravprocessens opgaver og resultater
    Checkliste til kravspecifikation (skabelon)
    Kravspecifikation (skabelon)
    Rammespecifikation (skabelon)
    UseCase beskrivelse (skabelon)
    Ændringsanmodning (skabelon)
    Ændringsprocedure (skabelon)
  5.2 Kvalitetsstyring  
     
  5.3 Ledelsesværktøjer  
    Beslutningsprocesser i grupper
    Gruppers udvikling
    Krav til god feedback
    Belbins 9 teamroller
    Afgrænsningsliste (skabelon)
    Feedbackskema for projektdeltager (skabelon)
    Mødeprocesevaluering (skabelon)
    Møder, workshops og seminarer
    Styregruppemateriale (skabelon)
    Styringscheckliste (skabelon)
    Personlig handlingsplan (skabelon)
    Projektleders selvevaluering (skabelon)
     
  5.4 Rapportering  
    Statusrapport (skabelon)
6. Styregruppe Gatemodellen  

 

Luk