Procesledelse i kompleksitet (PKU 2)

Bliv frontløber inden for professionel facilitering af komplekse forandrings- og udviklingsprocesser

Del siden Print

Gå forrest i komplekse forandringsprocesser

Tag en overbygning på din proceskonsulentuddannelse (PKU 1 eller tilsvarende), og byg videre på dine evner som procesfacilitator. Uddannelsen tager afsæt i de nyeste teorier inden for kompleksitetsteori, transformativ læring, dialogisk forandring og innovativ procesdesign.

Bliv en strategisk sparringspartner og designer af forandringsforløb på tværs af brancher, og lær at handle og skabe resultater i spændingsfeltet mellem den ønskede udvikling og de ofte komplekse samt paradoksale udfordringer, som moderne medarbejdere oplever. Som erfaren facilitator får du på uddannelsen også de nyeste metoder og tilgange, der gør dig i stand til at navigere i kompleksitet og uforudsigelige arenaer.

 

Hvem deltager?

Uddannelsen er målrettet erfarne konsulenter, HR-partnere, direktionssekretærer, ledere og projektledere, der ønsker at styrke deres faglige profil som proceskonsulent.

Uddannelsen er særdeles relevant for:

 • Den erfarne konsulent, der er tryg i diverse proces- og faciliteringsopgaver, men som ønsker at videreudvikle sig
 • Ledere i alle sektorer, der vil videreudvikle deres profil som facilitator og forandrings- og procesleder
 • Projektledere, som arbejder med meget komplekse projekter og har behov for at kunne stå forrest med gennemslagskraft og de bedste dialogiske evner
Næste ledige afholdelse: Ledige pladser
1. okt 2019 - 5. feb 2020
10 dage | 5 moduler
Comwell Conference Center Copenhagen, København S
55.500 kr
ekskl. moms
10 dage  |  55.500 kr
Tilmeld mig

På uddannelsen arbejder du med:

 • Et bredt udsnit af de nyeste forandringsteorier og dialogiske procesværktøjer
 • En dybere forståelse af moderne organisationsteori såsom kompleksitet, transformativ læring, dialogisk forandringsledelse og paradoksledelse
 • Design, gennemførelse og opfølgning på unikke forandringsprocesser i alle typer organisationer på tværs af brancher
 • Træning og feedback på din egne positions- og rollebevidsthed som procesleder i uvisse situationer
 • Sparring, feedback og teoretiske perspektiver på procesarbejdet i egen kontekst
 • Individuel og kollektiv aktionslæring som metode

 

Krav for deltagelse

For at kunne deltage på Procesledelse i kompleksitet er det en forudsætning, at du har gennemført Proceskonsulentuddannelsen (PKU 1) eller en tilsvarende uddannelse. Er du i tvivl om, hvorvidt du er klædt på til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os.

Uddannelsen kræver, at du løbende formulerer ambitiøse mål for din læring, at du er klar til at investere noget af dig selv og give samt modtage konstruktiv feedback og sparring.

 

Udbytte

Dit udbytte

 • Styrket evne til at navigere i kompleksitet og uforudsigelige arenaer
 • Indsigt i de nyeste procesteorier og –værktøjer
 • En dybere forståelse af moderne organisationsteori såsom kompleksitet, transformativ læring og dialogisk forandringsledelse
 • Redskaber til at designe, gennemføre og følge op på unikke forandringsprocesser
 • Styrket evne til at skabe udvikling og læring med afsæt i praksisudfordringer i en kompleks hverdag
 • Øget refleksivitet og sikkerhed i turbulente processer
 • Styrket evne til at skabe resultater og udvikling gennem involvering, dyb procesforståelse og kvalificeret in-the-moment facilitering
 • Artistisk arbejde med dine procesværktøjer og proceslederrollen
 • Fokus på din personlige performance og gennemslagskraft
 • Løbende faglig sparring og deltagelse i netværk

 

Din virksomheds udbytte

 • En kompetent designer af interne processer, temadage og udviklingsforløb
 • En strategisk sparringspartner på forandringsforløb på alle niveauer
 • En stærk proceskonsulent med selvindsigt og nye handlemuligheder i komplekse og paradoksale kontekster
 • En værdiskabende og nytænkende inspirator i relation til strategiske forandringer med styrket fokus på resultater gennem samarbejde og dialog mellem faggrupper og ledelse
 • Intern kompetence, der kan understøtte teams, afdelinger og gruppers læring samt udvikling i relation til opgaver, mål og resultater
Kontakt mig for personlig rådgivning

Er der noget du er i tvivl om, så lad mig ringe dig op og give dig personlig hjælp.

René Fabricius Weichel +45 4517 6140 rfw@mannaz.com

Ring mig op

Få et certifikat i procesledelse

Når du har gennemført Proceskonsulentuddannelsen (PKU1) og Procesledelse i kompleksitet (PKU2),  modtager du vores certifikat, som dokumenterer dine procesledelseskompetencer.

Læs mere om certifikatet

Tid & sted
Varighed 10 dage
Pris 55.500 kr ekskl. moms
Dato 1. okt 2019 - 5. feb 2020
Modul 5 Moduler
Overnatning Nej
Ledighed Ledige pladser
Pris 55.500 kr ekskl. moms
  Se program    Vælg

Prisen dækker over:

Før uddannelsen

 • 1 times læringssamtale om egne mål og udvikling af eget udviklingsprojekt (ved fremmøde el. telefonisk)
 • Invitation til 2-timers gratis møde om God læring

Under uddannelsen

 • 10 undervisningsdage fordelt på 5 moduler, hvoraf et modul afvikles som internat (modul 3)
 • En gennemgående underviser og en række inviterede eksperter inden for proceskonsultation
 • Forplejning
 • Undervisningsmateriale – grundbog udleveres: Procesledelse i kompleksitet, Solsø og Thorup 2015

Efter uddannelsen

Praktisk gennemførelse

Gennem 5 intensive undervisningsmoduler (i alt 10 dage), hvor et af modulerne afvikles som internat (modul 3), arbejdes der med inspiration fra de nyeste teorier, toneangivende procesmiljøer og eksterne gæsteforelæsere/facilitatorer. Nogle af disse holder deres oplæg på engelsk. Den udleverede grundbog på uddannelsen er på dansk, men en mindre del af det supplerende pensum er på engelsk.

Al undervisning relateres til praksis gennem kritisk refleksion samt individuel og kollektiv aktionslæring med sigte på at udvikle nye forståelser og handlemuligheder. Uddannelsen er designet med afsæt i transformative læringsprocesser, der styrker deltagernes kapacitet til at udvikle sig i relation til kontekster og forandringer i en kompleks hverdag.

På forløbet oprettes netværksgrupper for at styrke indlæring og refleksivitet. Mellem hvert modul mødes netværksgrupperne én gang, hvor der arbejdes med hjemmeopgaver og forberedelse af cases til de efterfølgende moduler.

Gennem individuelle interviews tidligt i forløbet indledes arbejdet med fokus på dit individuelle udviklingsforløb, dit selvbillede og praksis som procesleder. Her undersøger vi dine næste skridt og de mulighedsrum, der er for personlig og professionel udvikling – med sigte på at skabe et stærkt individuelt og kollektivt læringsrum.

Indholdet på uddannelsen udvikles løbende med afsæt i dialogen blandt underviserne og deltagerne. Uddannelseselementerne i modulbeskrivelsen nedenfor er derfor ikke statisk og justeringer af indholdet forekommer løbende.

Modul 1 – Kompleksitet, transformativitet og dialogiske metoder

På modul 1 genbesøges de væsentligste teorier og tænkere, der danner fundamentet for procesledelse som disciplin, således at det fælles faglige grundlag danner et tydeligt fundament for det videre arbejde.

Der introduceres til kompleksitetstænkningen, hvilket udfordrer muligheden for at styre processer med afsæt i en ønsket fremtid. Derfor suppleres dette perspektiv med en intens udforskning af nuet og konteksten (de lokale interaktioner) – hvad sker der lige nu, og hvordan kan vi handle på det?

På modul 1 arbejdes der også med transformativ læring, som er tanken om, at al ny læring også medfører en udvikling i identitet – hvem er jeg i gang med at blive, mens jeg lærer dette? I forlængelse heraf introduceres til temaet Identitetsmodstand, som er et væsentligt bidrag til at forstå modstand i forandringsprocesser.

Modulet sætter således scenen for individuel og faglig udvikling i relation til egen organisatorisk kontekst. På modulet opbygges et trygt og refleksivt læringsrum, hvor tilstedeværelse og intensive relationer etableres med sigte på at arbejde undersøgende, ambitiøst og innovativt sammen.

På modulet arbejder vi med:

 • Teoretisk introduktion til kompleksitetsteorien og teorien om komplekse sociale interaktioner (Stacey)
 • Udvikling af organisationer gennem transformative læreprocesser
 • Genbesøg af klassiske systemiske og anerkendende grundmetoder og redskaber
 • Skabelse af et kollektivt læringsrum baseret på nysgerrighed, intentionalitet og praktisk udbytte
 • At deltagerne får blik for deres eget personlige proceslederskab
 • Metoden refleksive narrativer i egen praksis.

Modul 2 – Kompleksitet og paradoksledelse

Gennem fortsat udforskning af kompleksitetsteoriens praksisimplikationer udforsker og udfordres nogle af de vedtagne normer for god procesledelse.

Kompleksitetsteorien beskriver fremtiden som værende både forudsigelig og ikke-forudsigelig – hvad betyder dette i forhold til god procesledelse og facilitering af forandringer i organisationer?

Processer og procesledelse bevæger sig fra at skulle lykkes med noget bestemt til at skulle udfolde mere komplekse mål, hvor modsatrettede forhold skal rummes og afvejes. Med inspiration fra begrebet paradoksledelse arbejder vi med at skabe handlekraft midt i paradokset. At håndtere kompleksitet ses i forlængelse heraf som et grundvilkår frem for noget, der blot skal reduceres og eksekveres. Kompleksiteten kan reduceres midlertidigt gennem regler, procedurer og stabile arbejdsgange, men kompleksiteten forsvinder ikke, den flytter sig, og dermed skabes nye behov for fleksibilitet, nytænkning, kreativitet og udforskende adfærd i organisationen.

På modulet arbejder vi med:

 • Refleksiv praksis i et kompleksitetsperspektiv
 • Kompleksitetsteorien som en udfordring til diskursen om planlagte forandringer
 • Gennemgang af paradoksledelse som ledelsesfilosofi
 • Beskrivelser af paradokser i procesledelse i praksis
 • Egen proceslederrolle og identifikation af eget ledelsesparadoks.

Modul 3 – Dialogisk organisationsudvikling

På modul 3 arbejder vi med faciliteringstilgange baseret på de nyeste amerikanske teorier om Dialogic Organizational Development, hvor vi har særligt fokus på co-mission, samskabelse og udvikling af et stærkt følgeskab til forandringer i organisationer.

På modulet introduceres der til Collaborative co-inquiry, hvor forandringer sker i en samarbejdende proces guidet af en fælles mission. Tilgangen tager afsæt i K. Barges tanker om kollaboration og gensidighed i leder-medarbejder relationer, og den er en del af et styrket internationalt fokus på dialogisk OU (organisationsudvikling).

På modulet arbejder vi med:

 • Udvikling og innovation i fællesskaber drevet i løbende dialog med deltagerne
 • Generative sproglige metaforer der rummer hverdagens paradokser
 • Introduktion til co-mission-begrebet og skabelsen af fælles missioner i processer
 • Design af dialogiske forandringsprocesser
 • At skabe værdi og høste udbyttet af involverende samskabende processer (harvesting)

Modul 4 – At stå i det uvisse

Procesledelse rummer et uforudsigeligt element, og det kalder ofte på ”in the moment facilitation”, hvilket stiller krav til facilitatorers indre ro, mod og styrke. På modulet arbejder vi med, hvordan man som procesleder styrker sin kapacitet til at stå i det uforudsigelige og ofte spændingsfyldte, der opstår, når centrale spørgsmål, der påvirker medarbejdernes arbejdssituation, tages op.
Vi har på førstedagen af modulet fokus på at styrke proceslederens ledelseskapacitet gennem en tilgang kaldet Inner Quality of Leadership (IQL). Denne tilgang er udviklet med inspiration fra Googles ledelsesprogram ”Search Inside Yourself”, mindfulnesstræning og hjernevidenskabens bidrag til forståelsen af vores reaktioner under pres. På modulet omsættes dette til konkrete tilgange til udvikling af sin egen kapacitet til at stå i det uvisse. IQL kan beskrives som et mentalt fitnesscenter, der sigter på at inspirere og give deltagerne mulighed og redskaber til selv efterfølgende at arbejde videre med egen udvikling i proceslederrollen. Læs mere om Inner Quality of Leadership.

Modulet har ligeledes fokus på konkrete procesgreb, der bidrager til at skabe gode processer gennem svære og udfordrende tematikker, indre ro og mod. Det handler også om at designe processer for deltagerne, så det bliver nemt at tale om det svære.

På modulet arbejder vi med:

 • At genskabe balance – Vi mister alle fodfæstet, når en proces tager en uventet drejning, hvilket ikke altid kalder den bedste version af os selv frem. Kunsten er at genkende det (hurtigt), når det sker, og agere hensigtsmæssigt samt adækvat for processen i sin helhed
 • At læse gruppen – At bruge vores fornemmelse og empati i relation til deltagere. Dette bygger videre på resultaterne fra forskningen inden for neurovidenskab
 • At se ud over sig selv – At være i det usikre, kunne observere egne tankemønstre og skabe selfawareness og selfmastery
 • Procesdesign med særligt fokus på intense udviklingsprocesser.

Modul 5 – Procesledelse i den organisatoriske kontekst

På dette modul arbejder vi med, hvordan man skaber rum for en processuel, dialogisk og emergerende tilgang til forandring.

Ord som kontrol, styring og linearitet forbindes ofte med den ledelsestænkning, der blev født i industrisamfundet som et svar på spørgsmål om organisering af industrielt arbejde. I videnssamfundet er det andre ord, som man typisk forbinder med ledelse – nemlig ord som tillid, innovation og kompleksitet. Disse ord ser mange ledere gerne sig selv i lyset af. Men hvis det forholder sig sådan, hvorfor er det så i mange organisationer svært at skabe råderum for dialogiske og emergerende samtaler, hvor konklusionerne fremkommer i takt med, at samtalen skrider frem? Hvordan kan vi i praksis bygge bro mellem paradigmerne og skabe rum for involvering?

På modulet arbejder vi med:

 • Cases/narrativer fra egen praksis
 • Kompleksitetsteori i relation til andre organisatoriske paradigmer
 • Retorik, diskurser og magt i organisationer
 • Opsamling og refleksion over læringen fra forløbet.

Indholdet på uddannelsen udvikles løbende med afsæt i dialogen blandt underviserne og deltagerne. Uddannelseselementerne i modulbeskrivelsen ovenfor er derfor ikke statisk og justeringer af indholdet forekommer løbende.

Konsulenter

På uddannelsen møder du kompetente og erfarne undervisere med stor teoretisk indsigt og praktisk erfaring med proces- og udviklingskonsultation. De er ikke bare undervisere, de bruger også deres færdigheder som proceskonsulenter og facilitatorer i både offentlige og private virksomheder.

Få tilbud på et virksomhedsinternt kursus

Er I flere, der ønsker at deltage på samme kursus? Vælg et kursus fra vores brede program, og spar penge med et internt forløb i virksomheden.

Læs mere og få et tilbud

Fasthold det lærte med mere coaching

Forøg din og din organisations samlede kompetencekapital

Ønsker du, at den individuelle coaching, som du har fået i forbindelse med kurset, skal fortsætte? 
Så kan du tilkøbe flere coachingsessioner efter kurset, hvilket enten foregår ansigt-til-ansigt eller over telefon. På denne måde sikrer du endnu større forankring af det lærte.

Pris

Prisen for coaching er: 1 session á 1 times varighed for 2.500 kr., 3 sessioner for 6.500 kr., 5 sessioner for 11.000 kr., 10 sessioner for 21.000 kr. Alle priser er ekskl. moms og transport.

Hvis du ønsker at tilkøbe coaching, skal du blot kontakte Mannaz.

 

Tilmeld mig | 55.500 kr Få hjælp til at vælge kursus

Mannaz.com - Dette websted bruger cookies

Cookies hjælper os til at give dig den bedst mulige oplevelse af dette websted. Læs mere her
×