Del siden

Skab en meningsfuld organisation som leder

8. juli 2014 - Catherine Berney (Oversat artikel)

Organisationer er livsnerven i vores samfund, og de kan forme og forandre vores verden. Gennem kreativitet, fællesskab og meningsfuld ledelse har de potentialet til at skabe noget stort. Det gælder ikke mindst nu, hvor virksomheder vokser i størrelse og udvider deres rækkevidde.

Ledelse der giver mening

Det kræver en ekstra indsats som leder og en fornyet tilgang til medarbejdere i en virkelighed, hvor omverden, hvorfor bl.a. en mere meningsfuld tilgang til ledelse er på agendaen. Organisationer fungerer inden for et komplekst og foranderligt globalt miljø, og de er i stigende grad nødt til at være målrettede og give mening på et højere plan, hvis de vil opnå en indvirkning på verden omkring dem. Hierarkier og kendte strategier falder bort, og organisationer og dermed deres ledere, må i stedet for - netop gennem meningsfuld ledelse - fokusere på at vinde hjerter og hjerner, opbygge radar og rækkevidde, fastholde strategiske relationer og gøre alt for at beskytte deres brand og omdømme.

Modellen

Hos Mannaz har vi med stor succes arbejdet sammen med vores kunder om at løse denne udfordring, og vi benytter i den forbindelse en model, som hjælper organisationen til at:

  • Definere og efterleve deres formål i verden
  • Forstå og udnytte deres styrker og samtidig være opmærksomme på deres svagheder
  • Fastholde en åbenhed og nysgerrighed over for dem selv, andre, marked og omverden, og til stadighed være opmærksomme på, hvad der kræves af dem
  • Være fokuserede og bevidste i deres daglige handlinger og beslutninger

Denne procesmodel er beskrevet i The Enlightened Organization af Catherine Berney (2014) og består af tre separate trin på vejen til visdom. Trin 1 handler om formål, trin 2 om indsigt, trin 3 om åbenhed, for til sidst at lande på sidste trin - visdom.

De enkelte trin

  1. Formål

En organisation uden formål er som en sejlbåd, der flyder rundt uden mast. Hvilken retning skal den tage? Hvilken fremgangsmåde skal den benytte? Hvad vil der ske i barskt vejr? Virksomhedsledere har brug for at udvikle en dyb forståelse for deres eget og deres virksomheds formål i verden, så det kan lede dem som et kompas. Det første trin, Formål, drejer sig om at opbygge evnen til at identificere og erkende, således at virksomheden kan finde ind til kernen af dét, som virkelig betyder noget for den og forblive fokuseret på samt forbundet til dette formål.

  1. Indsigt

Dette trin drejer sig om, i hvilket omfang organisationen er opmærksom på de styrker og evner, den besidder, og som den kan tilbyde verden. Det betyder, at organisationens medlemmer og i særdeleshed dens ledere, skal kende og forstå deres reelle kompetencer. Der er mange forskellige måder at udvikle denne indsigt på, bl.a. psykometri og 360-graders feedback fra andre. Det er dog vigtigt at bemærke, at i arbejdet med modellen er denne indsigt ikke en neutral information, men derimod direkte relateret til, hvad den betyder i forhold til at kunne tjene organisationens formål. Hvis jeg for eksempel finder ud af, at jeg er en ENFP i følge Myers Briggs Type Indicator, vil det være nyttigt at udforske, hvordan disse præferencer kan hjælpe eller hindre mig på min valgte vej. I den forstand er det på dette trin lige så relevant at overveje, hvad der forhindrer os i at blive rigtig gode. Det vil sige at blive bevidste om vores defensive og reaktive adfærdsmønstre samt lære at være opmærksomme på, hvordan disse udspiller sig på jobbet og spænder ben for os.

  1. Åbenhed

Vi ved ikke, hvad vi ikke ved, men vi kan bestræbe os på at finde ud af det. Og det er helt nødvendigt, hvis vi skal kunne trives i et miljø, der i stigende grad præges af foranderlighed, usikkerhed og kollaboration. På dette trin, Åbenhed, må man tage endnu et kig. Denne gang ud over formålet og sine kendte styrker og imod det bevidste samt det ukendte, som måtte være på vej. Det vil indebære, at man dyrker selvindsigten – både med hensyn til sig selv og sin organisation i en bredere sammenhæng, og at man begynder at udvikle samt træne sin dømmekraft i forbindelse med forestående valg og udfordringer. Det kræver disciplin og øvelse at få adgang til dette stille, refleksive rum, hvor man kan finde ledetråde og tegn, men det er denne selvindsigt og bevidsthed, der i stigende grad kræves af virksomheders topledere. Det er ud fra dette stille sted, at du er i stand til at bevæge dig videre til den afsluttende fase i modellen, nemlig Visdom.

  1. Visdom

I denne fase handler det om at omsætte formål, evner, styrker og den øgede selvindsigt samt dømmekraft til virkelig handling.

Alternativet

Alternativet er dystert, og der har været mange nylige eksempler på globale organisationer, hvor resultater og omdømme har lidt skade som følge af, at man har været blind over for de elementer, der er beskrevet i modellen. Nogle virksomheder glemte deres formål og gik konkurs. Andre formåede ikke at forstå og udvikle de kompetencer, der kræves for at kunne lede i omskiftelige tider. Og nogle var ganske enkelt ikke i stand til at tilpasse sig den nye virkelighed og forblev defensive samt tillukkede, og mistede i sidste ende fornemmelsen for det marked, de drev forretning på. Desuden gik mange nedenom og hjem eller mistede rigtig mange penge, fordi de fortsatte med unødvendige aktiviteter, der simpelthen ikke var råd til.

Ledelsesmæssige konsekvenser

Det er naturligvis ledernes ansvar at udføre dette arbejde på vegne af deres organisationer. Hos Mannaz hjælper vi topledere til selv at bestige de tre trin til visdom. Vi viser dem, hvordan de kan tilpasse deres og andres bidrag til organisationens behov og i sidste ende til det, der er forretningsmæssigt nødvendigt. I arbejdet med denne proces benytter vi analogien med en stemmegaffel som model – en model, som er beskrevet mere uddybende i The Enlightened Organization af Catherine Berney (2014

Den nye virkelighed, som blandt andet er kendetegnet ved høj omskiftelighed, kræver også nye ledelseskompetencer. Kompetencer, som omfatter evnen til at skabe og forsvare mening samt formål, at arbejde med relationer og sammenhænge, understøtte forandring, bruge konflikt som en ressource og at kunne give slip på behovet for at skulle vide alt. Men måske er det, der har størst betydning, lederens evner til at skabe parallelle forandringer inden for de to ’gaffelgrene’, for på den måde at skabe virkelige fremskridt. Herefter består den ledelsesmæssige opgave i at balancere og justere elementerne inden for hver gaffelgren, så de giver genlyd og er afstemte med hinanden.

Potentielle faldgruber

Modellen med de tre trin til visdom vil ikke fungere, hvis man forsøger at påtvinge organisationen nogle formål, eller hvis man benytter en forældet ledelsesstil, der er baseret på kommando og kontrol. Formål er ikke et énvejsfænomen. Det opstår indefra, men bestemmes også udefra. Man kan for eksempel godt have en medfødt fornemmelse af, hvad der har særlig betydning og værdi for sig selv og sin virksomhed. Men formålet skal også opfylde kravene i marked og omverden – hvis din organisation skal få succes. Ægte visdom kommer fra den dybe indsigt i, hvad der kræves af os i en given situation. Der er brug for det hele menneske i arbejdet med formål og mening – også vores menneskelige svagheder. Man må anerkende, acceptere og forlene sig med sin frygt, sorg og skam, for at den ægte lidenskab kan finde vej – som en del af den alkymistiske reaktion, der opstår ved, at accepten af vores menneskelighed i sig selv vil forvandle nogle af disse grundmetaller til guld. Modellen kan heller ikke anvendes som endnu en af de mange opgaver, der skal løses i den endeløse travlhed, der hersker i de fleste organisationer. Rummeligheden skal være på plads, hvis der skal opstå noget nyt eller værdifuldt. Der vil altid være udfordringer og forskellige valgmuligheder og veje, man som leder kan forfølge. Modellen vil ikke kunne fortælle dig, hvilken vej der er den rigtige. Men den vil gøre det muligt for dig at tage bevidste valg, som med stor sandsynlighed også vil vise sig at være de rigtige.  

Oversat efter den engelske artikel: Three steps to wisdom – building a purposeful organization.

Om Catherine Berney

Catherine Berney er oprindeligt advokat og har siden uddannet sig til erhvervspsykolog (MSc). Hun har i dag mere end 20 års erfaring med organisationsudvikling og kompetenceudvikling i virksomheder på tværs af brancher og geografi. Hendes bog The Enlightened Organization udkom i maj 2014 fra forlaget Kogan Page.