PDF Del siden

Systemisk lederuddannelse

Styrk din ledelsespraksis, og vær med til at udvikle din organisation.
12 dage    |    43.900 DKKTilmeld mig

Professionel ledelsespraksis

Deltag på denne 1-årige systemiske lederuddannelse, og få professionaliseret din ledelsesfunktion. Med afsæt i din egen ledelsespraksis vil du på den systemiske lederuddannelse blive mødt med den nyeste viden om systemisk ledelse. Gennem træning, sparring og dialoger udvikler du din selvforståelse og personlige ledelsesstil.

Du bliver i stand til at mestre forskellige tilgange til at organisere og mestre samtaler, der skaber udvikling i dine medarbejderes og kollegers faglige og personlige kompetencer.

Den systemiske lederuddannelse tager afsæt i systemisk tænkning og anerkendende teorier samt metoder til arbejdet med ledelse i praksis.

 

Hvem deltager?

Ledere med personaleansvar, herunder også nye ledere. Derudover er uddannelsen relevant for personer med interesse for ledelse eller med ledelseselementer i deres job, såsom projektledere, udviklingskonsulenter og teamkoordinatorer.

Næste ledige afholdelse:
Varighed: 12 dage
9. apr. - 2. nov. 2018
Comwell Conference Center Copenhagen - København S
43.900 DKK
Tilmeld mig
Få pladser

På uddannelsen arbejder du med:

 • Grundig indføring i en systemisk anerkendende tilgang til ledelse
 • Udvikling af medarbejdere og team
 • Relationel og systemisk tænkning
 • Teamledelse og koordinering af samarbejdsprocesser
 • Ledelse mod fremtiden
 • Dit personlige lederskab
 • Udvikling af best practice gennem et konkret forandringsprojekt
 • Lederens professionelle samtaler
 • Forandrings- og udviklingsledelse

 

Udbytte

Dit udbytte

 • En stærkt funderet systemisk anerkendende ledelsesstil
 • Nye metoder, teknikker og inspiration til din ledelsespraksis
 • Metoder til at reflektere over og udvikle din selvforståelse som leder
 • Udvikling af konkrete tiltag og nye perspektiver på fastlåste problemstillinger – du arbejder med egne organisatoriske problemstillinger og daglige udfordringer i en systematiseret og udviklende ramme
 • Forskellige tilgange til at organisere og mestre samtaler, der skaber udvikling i dine medarbejderes og kollegers faglige samt personlige kompetencer
 • Udvikling af dit personlige lederskab i et sparrende og udviklende forum på kurset samt i netværk mellem modulerne
 • Styrkelse af en anerkendende kommunikation, der fremmer en involverende og samskabende praksis omkring forandringer i organisationer, grupper og i forhold til individer.
 • Redskaber til at udvikle din relationelle og kommunikative ledelsespraksis (møder, MUS, svære samtaler, konfliktfyldte episoder m.m.)

Din virksomheds udbytte

 • Ledelse der skaber merværdi både indadtil i organisationen og udadtil i forhold til kunder eller borgere
 • Optimalt udbytte af de forskelligheder og styrker, der er i organisationen
 • En leder, der mestrer flere tilgange til at lede og udvikle relationer samt samarbejdsprocesser i egen organisation
 • Øget trivsel og bedre samarbejde i organisationen

Tid & sted

Varighed

12 dage

Pris

43.900 DKK

Dato
9. apr. - 2. nov. 2018
Modul
6 moduler
Overnatning
Nej
Ledighed
Få pladser
Sted
Mannaz, Aarhus N
Dato
6. sep. 2018 - 12. apr. 2019
Modul
6 moduler
Overnatning
Nej
Ledighed
Ledige pladser
Dato
24. sep. 2018 - 30. apr. 2019
Modul
6 moduler
Overnatning
Nej
Ledighed
Ledige pladser

Prisen dækker over:

Før uddannelsen

 • Invitation til 2-timers gratis møde om God læring
 • Adgang til kursusplatformen AttractorForum
 • Mulighed for tilkøb af 3 udviklingssamtaler

Under uddannelsen

 • 6 moduler á 2 dage – i alt 12 kursusdage
 • Artikler, bøger, logbøger og undervisningsmateriale
 • 5 netværksmøder med deltagere fra uddannelsen
 • Forplejning

Efter uddannelsen

 • Kursusbevis
 • Mulighed for tilkøb af udviklingssamtaler med underviser (EMCC-certificeret coach)
 • Mulighed for tilkøb af deltagelse i ledernetværk, som er faciliteret af underviseren

 

Praktisk gennemførelse

Uddannelsen sætter fokus på at udvikle det relationelle lederskab – herunder hvordan lederskabet former sig i samspil med medarbejdere, lederkolleger og øvrige ledelseslag i organisationen. Vi inddrager forskellige teoretiske perspektiver på lederskabet og arbejder gennem samtaler og træning med lederens forskellige forståelser af ledelsesopgaverne. På den måde opøver du din ledelsesstil til at være fremsynet, modig og innovativ.

Særligt vil vi gennem lederuddannelsen skabe tid og rum til refleksion over og udvikling af din selvforståelse som leder. Dette sker også i forbindelse med afslutningen på uddannelsen, hvor du som deltager får mulighed for at sammenfatte og reflektere over dele af din udviklingsproces.

Uddannelsen tager afsæt i systemisk tænkning og anerkendende teorier samt metoder til arbejdet med ledelse i praksis. Du stifter bekendtskab med den nyeste forskning på området, hvilket kobles tæt til dine egne erfaringer, så du kan videreudvikle din ledelsespraksis. Vi skaber et intensivt læringsforum for afprøvning, feedback og udvikling af metoder i den daglige ledelse.

På uddannelsen bliver du tilknyttet en netværksgruppe, hvor du mødes med andre deltagere 2-3 timer imellem hvert modul.

Når du har gennemført uddannelsen modtager du et uddannelsesbevis, som dokumenterer dine nye lederevner.

 

Modul 1 (2 dage):

Relationel og systemisk organisations- og ledelsesforståelse - scenen sættes 

 • Introduktion til teoretiske grundbegreber omkring relationel og systemisk ledelse
 • Etablering af holdet som ”lærende organisation” – herunder rammer for netværksdannelse og feedback
 • Træning af metoder til professionelle samtaler i organisationer – gamemastering, del 1.
 • Arenaer for ledelse – en forståelsesramme for ledelse i relation til samfundet, organisationen, afdelingen og det personlige lederskab
 • Inspiration til en udvidet forståelse og forankring af egne udviklingstemaer og læringsmål

 

Modul 2 (2 dage):

Lederens professionelle samtaler

 • Lederens rolle og magt i forhold til samtaler i organisationen
 • Grundelementerne i den professionelle samtale: anerkendelse, nysgerrighed, spørgsmålstyper og deres effekt – træning med feedback
 • Integration og forankring af samtaleelementerne i formelle og uformelle samtaler i egen organisation (MUS, den svære samtale, jobsamtalen m.m.)
 • Ledelsesmæssig navigering i spændingsfeltet mellem definerende og faciliterende samtaler
 • Feedback som samtaleform: at give og modtage feedback som leder, herunder forberedelse til rammesætning af feedbacksamtaler i egen organisation

 

Modul 3 (2 dage):

Teamledelse og koordinering af samarbejdsprocesser

 • Ledelse af samarbejdsprocesser i teams og grupper: 4R (Rammer, Retning, Relationer og Råderum) som lederens navigationsværktøj
 • Konfliktløsning med fokus på lederens rolle
 • Perspektiver på relationelle dynamikker i samarbejdsprocesser: Hvad er der i spil, når mennesker skal samarbejde?
 • Metoder til energigivende og inspirerende mødeledelse samt facilitering af samtaler i grupper

 

Modul 4 (2 dage):

Forandrings- og udviklingsledelse 

 • Teoretiske perspektiver på forandrings- og udviklingsledelse
 • Den værdsættende tilgang, AI som metode til forandringsledelse. Dynamisk og involverende rammesætning af overgange i forandringsprocesser
 • Menneskelige reaktioner på forandring og lederens rolle i forhold til at give plads til bekymringer, forbehold og forskellige forståelser på samme tid
 • Arbejde med eget udviklings- eller forandringsprojekt gennem metoden ”5F” – herunder inspiration til forankring i egen organisation

 

Modul 5 (2 dage):

Det personlige lederskab

 • Værdier, troværdighed og autenticitet i det personlige lederskab
 • Dilemmaer og paradokser i ledelsesopgaven
 • Udvikling af den personlige ledelsesfortælling ved brug af den narrative tilgang
 • Ledelse i eksistentielle spændingsfelter: Hvad fordrer lederskabet af dig? Og hvordan agerer du i udspændtheden mellem frihed og nødvendighed i det organisatoriske landskab? Integration af feedback fra organisationen i arbejdet med det personlige lederskab og optakt til den afsluttende refleksionsopgave

 

Modul 6 (2 dage):

Ledelse mod fremtiden

 • Feedback og sparring på den afsluttende refleksionsopgave
 • Inspiration fra teorier eller forskning der perspektiverer de metoder, der er arbejdet med på de foregående moduler: Hvilke fremadrettede bevægelser er i gang i feltet?
 • Arbejde med læringsrefleksioner i et fremadrettet perspektiv: Hvilke fremadrettede bevægelser er i gang i organisationen og i det personlige lederskab?
 • Arbejde med en dynamisk fremadrettet udviklingsplan

 

Skriftlig opgave

Uddannelsen afsluttes med aflevering af en skriftlig 6-siders opgave, hvor en del af det arbejde med forandring og udvikling du har lavet i løbet af uddannelsen, præsenteres. Opgaven evalueres dels af din læringsgruppe, og dels gives der personlig feedback fra underviserne efter en mundtlig fremlæggelse.

Netværksgrupper:

Med henblik på at opnå maks. læring og forankring af nye metoder i egen organisation og ledelse så vil deltagerne blive inddelt i netværksgrupper, der mødes mellem modulerne for at træne og give sparring. Der er i alt 5 møder á ca. 3 timers varighed. Vi sammensætter læringsgrupperne, og den enkelte gruppe organiserer selv møderne mellem modulerne.

 

Konsulenter

Tanja Nielsen

Tanja Nielsen er cand.mag. i Religionsvidenskab og Etnografi samt certificeret systemisk coach. Tanja er konsulent- og lederuddannet i systemisk og narrativ teori og praksis og arbejder bl.a. med lederuddannelse, ledersupervision, coaching, trivsel, konflikthåndtering, teamsamarbejde og forandringsprocesser i organisationer.

I sit virke er Tanja optaget af at skabe processer, der skaber værdi og mening for det enkelte menneske og organisationen. Med dette fokus arbejder hun i spændvidden mellem de konkrete problemstillinger, mennesker oplever i deres liv og arbejdsliv, og de bedst mulige scenarier for hvordan det kan blive.
Hun bringer gerne nye vinkler ind i ledelsesopgaven og har et godt blik for den kompleksitet, der kendetegner ledelsesopgaven og medarbejderskabet i dag. Hendes fokus er i særlig grad på, hvorledes menneskelige aspekter af forandringer og værdiskabelse i arbejdslivet spiller sammen med og beriger den organisatoriske udvikling.

 

Klaus Bakdal

Klaus Bakdal er cand.scient.pol. og certificeret systemisk coach. Klaus har oprindeligt en baggrund som udviklingskonsulent og leder i det offentlige, men han har siden 2005 fungeret som organisations- og ledelseskonsulent. Klaus er konsulentuddannet i systemisk og narrativ teori og praksis, men gør brug af mange andre kilder i sit konsultative virke. Det drejer sig blandt andet om amerikansk pragmatisme, etik og andre begreber hentet fra filosofien, spilteori og meget andet.
At han selv har indtaget mange forskellige positioner giver Klaus gode forudsætninger for mange typer opgaver. Han har både været ansat, selvstændig, leder, medarbejder, udøvende konsulent og udviklingschef.
Klaus´ mangesidede erfaring både fra eget arbejdsliv og fra en teoretisk-metodisk tilgang giver ham en solid ballast til at træde ind i ganske mange forskellige typer af opgaver og i forskellige typer af organisationer.

Relaterede kurser

Luk