PDF Del siden

Professionel ledelse

Deltag på en ambitiøs og intens lederuddannelse for erfarne ledere.
23 dage    |    99.900 krTilmeld mig

Udviklingsforløb til ambitiøse ledere

Denne lederuddannelse er for dig, som IKKE ønsker et standardiseret uddannelsesforløb, men som i stedet vil arbejde med afsæt i egen ledelsesudvikling i et eksperimenterende og innoverende rum.

På lederuddannelsen sætter vi fokus på dig og dine udfordringer som erfaren leder. Vi skaber et læringsrum, hvor ledelsespraksis, organisationsudvikling og teori gensidigt udforskes og udvikles.

Du opnår på denne lederuddannelse en øget spændvidde gennem tilegnelse af stærke processuelle styringskompetencer. Og gennem læring over praksis producerer vi sammen nye former for ledelse, der gør dig i stand til at handle kompetent i ukendte begivenheder, fastlåste situationer og rørte vande.

 

Hvem deltager?

På uddannelsen deltager erfarne ledere og chefer i både offentlige og private organisationer. Du udøver personaleledelse eller leder gennem andre ledere, og du deltager i strategiske og udviklingsorienterede samtaler og processer i organisationen. Som deltager skal du have lyst til at tage din professionelle lederrolle under kærlig behandling for at udvikle din ledelsesidentitet og -praksis.

Kontakt os for dato
Varighed: 23 dage
99.900 kr ekskl. moms

På uddannelsen arbejder du med:

 • Din egen lederrolle ud fra konkrete organisatoriske udfordringer
 • Din spændvidde som leder, så du kan arbejde produktivt med strategi, magt, styring og organisering i ledelsesperspektivet
 • En grundig analyse af egen organisation, strategier, ledelsesudfordringer og handlemuligheder
 • Nye redskaber til at lede strategiske udviklings- og forandringsprocesser
 • Dit orienterings- og handlingsrepetoire, så du kan realisere organisationens strategier
 • Dine kompetencer på det relationelle, processuelle og organisatoriske niveau
 • Dine egne værdier og dit personlige lederskab

 

 

Udbytte

Dit udbytte

 • Tydeligere kommunikation
 • Større overblik og klarhed i dit ledelsesrum
 • Metoder til at arbejde med kulturforandrende og kulturskabende processer – et skærpet blik for udvikling af bæredygtige kulturer
 • Stærkere kompetencer på det relationelle, procesuelle og organisatoriske niveau
 • Stærkt teoretisk, metodisk og refleksivt fundament inden for blandt andet systemteori, kompleksitetsteori, narrativ tilgang og socialkonstruktionisme
 • Optimal balance mellem kvalitet i opgaveløsning, effektiv ressourceudnyttelse og et godt arbejdsmiljø
 • Kompetencer til at involvere og udvikle medarbejdere, teams og afdelinger i forandringer

Din virksomheds udbytte

 • En leder, der fremmer ejerskab, trivsel og samarbejde med fokus på kerneopgaverne og resultatskabelse
 • Styrkelse af ledelse i relationer, herunder resultatskabende samarbejde i ledergrupper og tværorganisatorisk samarbejde
 • Udvikling af en mere agil ledelses- og samarbejdsform, hvor organisatorisk udvikling går hånd i hånd med forskelligartede processuelle og organisatoriske niveauer for udvikling

Kontakt os for dato

Varighed

23 dage

Pris

99.900 kr

ekskl. moms

Prisen dækker over:

Før kurset

 • Invitation til 2-timers gratis møde om God læring
 • Mulighed for tilkøb af 3 udviklingssamtaler
 • Afklarende samtale med egen chef ud fra en given ramme

Under uddannelsen

 • 8 moduler á 2 dage - I alt 16 dages undervisning
 • 4 netværksmøder i mindre grupper med konsulent
 • 3 netværksmøder uden konsulent
 • I alt 4 internatdage med fuld forplejning og overnatning
 • Artikler, bøger, logbøger og undervisningsmateriale
 • Fuld forplejning i uddannelsestiden

Efter uddannelsen

 • Uddannelsesbevis
 • Mulighed for tilkøb af udviklingssamtaler med underviser (EMCC-certificeret coach)
 • Mulighed for tilkøb af deltagelse i ledernetværk, som er faciliteret af underviseren
 • En samtale med egen chef om personligt og organisatorisk udbytte ud fra en given ramme

 

Praktisk gennemførelse

På denne intensive og ambitiøse lederuddannelse arbejder vi ud fra en grundforståelse af, at man bedst udvikler nye færdigheder ved at sætte dem i relation til egen ledelsespraksis. Derfor tager undervisningen udgangspunkt i de ledelsesmæssige udfordringer, som dig og de andre deltagere konkret møder i jeres ledelsespraksis. Dette styrker din ledelsesmæssige og organisatoriske handlekraft, hvilket både skaber værdi for dig som deltager og for din organisation. Samtidig med at vi refleksivt og eksplorativt arbejder med ledelse, så producerer vi også ledelse.

Som deltager kan du forvente, at du accelererer din lærings- og udviklingskurve markant og styrker din refleksive samt handlingsmæssige kapacitet som leder. Du kommer til at arbejde med din egen lederrolle og dine egne ledelsesopgaver ud fra konkrete organisatoriske udfordringer. Det betyder, at du skærper dit orienterings- og handlerepertoire i forhold til at realisere organisationens strategier og indsatser.

Det vil konkret udmønte sig på to overordnede niveauer:

 1. lndsigt i moderne organiseringsformer: Hvordan forandrer og skaber man udvikling i forskellige organisationsformer og -strukturer?
 2. Udvikling af professionelt lederskab gennem tilegnelse af flere afgørende ledelsesfærdigheder til ledelse i kompleksitet.

 

Uddannelsens form

i arbejder med forskellige mødesteder ud fra intentionen om at lade varierede fysiske rum understøtte læring. Et mødestede er f.eks. døgnseminarer på en inspirerende kursusejendom, hvor internatformen giver mulighed for længere kursusdage og for at lære hinanden at kende på måder, der giver mulighed for at udfordre antagelser under tillidsbaserede forhold.

En anden type mødested er netværk i mindre grupper, der lærer at supervisere hinanden professionelt. Disse netværksmøder foregår på egne arbejdspladser, ligesom vi arbejder i makkerpar mellem deltagere, der ”skygger” hinanden f.eks. gennem en dags ledelse for derefter at give feedback/feedforward og sparring.

Andre typer mødesteder er det mere klassiske læringsrum i eksternatform og samtaler i et offentligt rum, såsom et kunstmuseum.

 

Uddannelsens aktiviteter

Før uddannelsesstart vil der være en afklarende samtale med egen chef ud fra en given ramme.

Uddannelsesforløbets 1. del: At lede organisationer med mod og robusthed

 • Opstartsmodul på internat – 2 dage
 • Eksternatmodul – 2 dage
 • Netværksmøde i mindre grupper med facilitator – 1 dag
 • Eksternatmodul – 2 dage
 • Netværksmøde i mindre grupper med facilitator – 1 dag
 • Eksternatmodul – 2 dage
 • Netværksmøde i mindre grupper – 1 dag
 • ”Skyggeledelse” med en anden deltager på respektive arbejdspladser
 • Læringssamtale med underviser undervejs (tilkøb)

Uddannelsesforløbets 2. del: At lede mennesker og samspil mod nye horisonter

 • Internatmodul – 2 dage
 • Netværksmøde i mindre grupper – 1 dag
 • Eksternatmodul – 2 dage
 • Netværksmøde i mindre grupper – 1 dag
 • Netværksmøde i mindre grupper med facilitator – 1 dag
 • Læringssamtale med underviser undervejs (tilkøb)
 • Samtale med egen chef, der sætter fokus på læring og organisatorisk effekt af forløbet indtil nu
 • Porteføljeopgave

 

Uddannelsesforløbets 3. del: At lede innovation og forandring med effekt

 • Eksternatmodul – 2 dage
 • ”Skyggeledelse” med en anden deltager på respektive arbejdspladser
 • Netværksmøde i mindre grupper med facilitator – 1 dag
 • Eksternatmodul afslutning – 2 dage
 • Læringssamtale med underviser undervejs (tilkøb)
 • Udviklingsprojekt i egen organisation
 • Præsentation af læring i forbindelse med udviklingsprojekt

Move on

 • ”Skyggemøde”: I makkerpar besøger I hinandens organisationer og laver observationer samt giver feedback til hinanden
 • En samtale med egen chef om personligt og organisatorisk udbytte
 • En lærings/move on-samtale med en af uddannelsens facilitatorer (tilkøb)

 

 

Uddannelsens indhold

1. del: At lede organisationer med mod og robusthed

Udgangspunktet for forløbet er de aktuelle ledelsesmæssige opgaver, som du står midt i. Disse perspektiveres gennem en grundig introduktion til ledelsesteoretiske grundbegreber (systemteori, kompleksitetsteori, anerkendende ledelse og narrativ tilgang).

Der arbejdes intensivt med den enkelte leders beherskelse af de vigtigste lederroller og -færdigheder i forskellige typer af samtaler. Fokus er på at skabe effektive, kompetenceudviklende og præstationsfremmende samtaler i alle aspekter af hverdagen som leder.

Nøgleordene er:

 • Styrket indsigt i den organisatoriske kompleksitet og den omverden, som organisationen er en del af
 • At ”være i” ledelse
 • Samtaler som fundament for organisationers selvopretholdelse og udvikling
 • Øget evne til at reflektere over og anvende forskellige ledelsesfilosofier, tilgange og relationer i ledelse
 • Styrket navigationskompetence i paradoksale og polyfone vilkår
 • Udvikling af din evne til at involvere, delegere og styre processer på en planlagt og kreativ måde
 • Lederens selvforståelse – det personlige lederskab

 

2. del: At lede mennesker og samspil mod nye horisonter

Vi arbejder videre mod en øget forståelse af organisationen som et system af enheder, der via kommunikation griber ind i og påvirker hinanden. Det giver større indsigt i de organisationsstrukturer og kommunikative processer, som konstant udfolder sig i enhver organisation. Med afsæt heri introduceres og trænes en række metoder til at skabe effektive forandrings- og udviklingsprocesser i organisationen, som giver resultater bl.a. gennem teamcoaching og involverende anerkendende ledelse.

På uddannelsen lægges der op til, at deltagerne inviterer deres nærmeste chef samt en medarbejder til dialog om, hvordan anerkendende samtaler og kommunikation som ledelsestilgang kan fremme medarbejdernes potentialer og kompetencer, skabe ejerskab for organisationens udvikling og medvirke til at styrke organisationen i dens opgaveløsning. Dialogen foregår på en organisations- og procesdag sammen med de øvrige deltagere og deres gæster.

Denne organisations- og procesdag kan understøtte intentionen om at skabe en tydelig forankring mellem det teoretiske arbejde på modulerne og den praktiske udmøntning af teoridelen i egen organisation.

Nøgleordene er:

 • Fra rationel problemløsning til navigationskompetence
 • At skabe hensigtsmæssigt råderum for sine medarbejdere og ledere
 • At influere uden entydigt at definere
 • Anerkendende udviklingsledelse (Appreciative Inquiry som ledelsesstil)
 • Strategisk ledelse
 • Effektfulde ledergrupper og fokus på udvikling af din egen
 • Teamledelse
 • Konflikthåndtering

 

3. del: At lede innovation og forandring med effekt

Uddannelsens tredje del indledes med, at deltagerne formulerer et konkret organisatorisk udviklingsprojekt, som de under uddannelsen skal gennemføre i egen organisation, og som ved uddannelsens afslutning danner grundlag for en præsentation.

Nøgleordene er:

 • Systemisk og anerkendende forandringsledelse
 • Træning i at skabe overblik og gennemsigtighed samt samstemme forskellige billeder af organisationens nu-situation og behov for udvikling
 • Innovation som en levende aktivitet mellem mennesker
 • Fra fasemodeller til emergens
 • At lykkes med ledelse i svære forandringer
 • Konflikthåndtering
 • Lederens og ledelsesteamets rolle i forandringsprocesser med særligt fokus på, hvordan forandringers kommunikative og psykologiske udfordringer kan håndteres bedst muligt

 

Konsulent

Henrik Isaksen

Henrik underviser i coaching og kommunikation og hjælper som konsulent især private virksomheder med at skabe en coachende virksomhedskultur med samtalen i centrum. Henrik er solidt forankret i både coaching og læringsteori, som han formår at formidle på en klar og forståelig måde. Med forkærlighed for refleksion arbejder Henrik med at skabe forandring hos både det enkelte menneske og virksomheden.

Henrik har en lang erfaring fra det private erhvervsliv, hvor han har fungeret som coach, rådgiver og ledelseskonsulent. I virksomheden Strategos har han arbejdet som kommunikationsrådgiver for topledere og har været sparringspartner på bogen "Strategi med Mening". I Vestas Wind Systems var Henrik med til at udvikle og implementere et globalt kommunikationskoncept, der havde til formål at hæve ledernes evne til at kommunikere. Derudover har Henrik fungeret som coach for lederne heriblandt både CIO og CFO.

Henrik har et særligt blik for filosofien, og hvad den kan tilbyde i undervisningen. Dette kombineret med hans journalistiske baggrund gør ham til en både skarp og refleksiv praktikker. Henrik har en legende tilgang til undervisning og læring med respekt for det enkeltes menneskes behov. Henrik har desuden det sorte bælte i Taekwondo og har været instruktør i over 25 år.

 

 

Relaterede kurser

Luk