PDF Del siden

Procesledelse i kompleksitet (PKU 2)

Bliv frontløber inden for professionel facilitering af komplekse forandrings- og udviklingsprocesser
14 dage    |    67.900 DKKTilmeld mig

Gå forrest i komplekse forandringsprocesser

Tag en overbygning på din proceskonsulentuddannelse (PKU 1 eller tilsvarende), og byg videre på dine evner som procesfacilitator. Uddannelsen tager afsæt i de nyeste teorier inden for kompleksitetsteori, transformativ læring, dialogisk forandring og innovativ procesdesign. Bliv en strategisk sparringspartner og designer af forandringsforløb på tværs af brancher, og lær at handle og skabe resultater i spændingsfeltet mellem den ønskede udvikling og de ofte komplekse samt paradoksale udfordringer, som moderne medarbejdere oplever. Som erfaren facilitator får du på uddannelsen også de nyeste metoder og tilgange, der gør dig i stand til at navigere i kompleksitet og uforudsigelige arenaer.

 

Hvem deltager?

Uddannelsen er målrettet erfarne konsulenter, HR-partnere, direktionssekretærer, ledere og projektledere, der ønsker at styrke deres faglige profil som proceskonsulent.

Uddannelsen er særdeles relevant for:

 • Den erfarne konsulent, der er tryg i diverse proces- og faciliteringsopgaver, men som ønsker at videreudvikle sig
 • Ledere i alle sektorer, der vil videreudvikle deres profil som facilitator og forandrings- og procesleder
 • Projektledere, som arbejder med meget komplekse projekter og har behov for at kunne stå forrest med gennemslagskraft og de bedste dialogiske evner
Kontakt os for dato
Varighed: 14 dage
67.900 DKK

På kurset arbejder du med:

 • Et bredt udsnit af de nyeste forandringsteorier og dialogiske procesværktøjer
 • En dybere forståelse af moderne organisationsteoretiske perspektiver såsom kompleksitet, transformativ læring, dialogisk forandringsledelse og paradoksledelse
 • Design, gennemførelse og opfølgning på unikke forandringsprocesser i alle typer organisationer på tværs af brancher
 • Træning og feedback på din egne positions- og rollebevidsthed som procesleder i uvisse situationer
 • Sparring, feedback og teoretiske perspektiver på procesarbejdet i egen kontekst
 • Individuel og kollektiv aktionslæring som metode

 

Krav for deltagelse

For at kunne deltage på Procesledelse i kompleksitet er det en forudsætning, at du tidligere har gennemført Proceskonsulentuddannelsen (PKU 1) eller en tilsvarende uddannelse. Er du i tvivl om, hvorvidt du er klædt på til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os.

Uddannelsen kræver, at du løbende formulerer ambitiøse mål for din læring, at du er klar til at investere noget af dig selv og give samt modtage konstruktiv feedback og sparring.

 

Udbytte

Dit udbytte

 • IStyrket evne til at navigere i kompleksitet og uforudsigelige arenaer.
 • Indsigt i de nyeste procesteorier og –værktøjer
 • En dybere forståelse af moderne organisationsteoretiske perspektiver såsom kompleksitet, transformativ læring og dialogisk forandringsledelse
 • Redskaber til at designe, gennemføre og følge op på unikke forandringsprocesser på tværs af brancher
 • Styrket evne til at skabe udvikling og læring med afsæt i praksisudfordringer, som de manifesterer sig i en ofte kompleks hverdag
 • Øget refleksivitet og sikkerhed i turbulente processer
 • Evne til at skabe resultater og udvikling gennem involvering, dyb procesforståelse og kvalificeret in-the-moment facilitering.
 • Artistisk arbejde med dine procesværktøjer og proceslederrollen
 • Udviklingsforløb med fokus på din personlige performance og gennemslagskraft
 • Løbende faglig sparring og deltagelse i netværk

Din virksomheds udbytte

 • En kompetent designer af interne processer, temadage og udviklingsforløb
 • En strategisk sparringspartner på forandringsforløb på alle niveauer og på tværs af organisationer og brancher
 • En stærk proceskonsulent med selvindsigt og nye handlemuligheder i komplekse og paradoksale kontekster
 • En værdiskabende og nytænkende inspirator i relation til strategiske forandringer med styrket fokus på resultater gennem samarbejde og dialog mellem faggrupper og ledelse
 • Intern kompetence, der kan understøtte teams, afdelinger og gruppers læring samt udvikling i relation til opgaver, mål og resultater

Kontakt os for dato

Varighed

14 dage

Pris

67.900 DKK

Prisen dækker over:

Før kurset

 • Èn times læringssamtale om egne mål og udvikling af eget udviklingsprojekt (ved fremmøde el. telefonisk)
 • Invitation til 2-timers gratis møde om God læring

   

Under kurset

 • 14 undervisningsdage, fordelt på 7 moduler hvoraf modul 5 er et internat
 • Forplejning
 • Kursusmateriale – grundbog udleveres: Procesledelse i kompleksitet, Solsø og Thorup 2015)

 

Efter kurset

 • Uddannelsesbevis
 • Mulighed for at modtage Certifikat i Procesledelse, hvis du i forvejen har taget Proceskonsulentuddannelsen (PKU 1)

 

Praktisk gennemførelse

Gennem 7 intensive undervisningsmoduler (i alt 14 dage) arbejdes der med inspiration fra de nyeste teorier, toneangivende procesmiljøer og gæsteforelæsere. Al undervisning relateres til praksis gennem kritisk refleksion samt individuel og kollektiv aktionslæring med sigte på at udvikle nye forståelser, og handlemuligheder. Uddannelsen er designet med afsæt i transformative læringsprocesser – processer der styrker deltagernes kapacitet til at ændre sig i relation til kontekster og forandringer i en kompleks hverdag. 

På forløbet oprettes netværksgrupper for at styrke indlæring og refleksivitet. Mellem hvert modul mødes netværksgrupperne én gang, hvor der arbejdes med hjemmeopgaver og forberedelse af cases til de efterfølgende moduler.

Gennem individuelle interviews inden modulet indledes arbejdet med dit individuelle udviklingsforløb og dit eget narrativ som procesleder. Her undersøger vi dine næste skridt og de mulighedsrum, der er for personlig og professionel udvikling – med sigte på at skabe et stærkt individuelt og kollektivt læringsrum.

 

Modul 1 – Kompleksitet, transformativitet og dialogiske metoder

På modul 1 genbesøges de væsentligste teorier og tænkere, der danner fundamentet for procesledelse som disciplin, således at det fælles faglige grundlag danner et tydeligt fundament for det videre arbejde.

Der introduceres til kompleksitetstænkningen, hvilket udfordrer muligheden for at styre processer med afsæt i en ønsket fremtid. Derfor suppleres dette perspektiv med en intens udforskning af nuet og konteksten (de lokale interaktioner) – hvad sker der lige nu, og hvordan kan vi handle på det?

På modul 1 arbejdes der også med transformativ læring, som er tanken om, at al ny læring også medfører en udvikling i identitet – hvem er jeg i gang med at blive, mens jeg lærer dette? I forlængelse heraf introduceres til temaet Identitetsmodstand, som er et væsentligt bidrag til at forstå modstand i forandringsprocesser.

Modulet sætter således scenen for individuel og faglig udvikling i relation til egen organisatorisk kontekst. På modulet opbygges et trygt og refleksivt læringsrum, hvor tilstedeværelse og intensive relationer etableres med sigte på at arbejde undersøgende, ambitiøst og innovativt sammen.

På modulet arbejder vi med:

 • Skabelse af et kollektivt læringsrum med intentionalitet og udbytte for øje
 • At deltagerne får blik for sit eget personlige proceslederskab
 • Genbesøg af klassiske systemiske og anerkendende grundmetoder og redskaber
 • Udvikling af proceslederrollen gennem transformative læreprocesser
 • Introduktion til kompleksitetsteorien og teorien om komplekse sociale interaktioner (Stacey)
 • Introduktion til at arbejde med metoden refleksive narrativer i egen praksis

 

Modul 2 – Kompleksitetsteori i praksis

Gennem fortsat udforskning af kompleksitetsteoriens praksisimplikationer udforsker og udfordres nogle af de vedtagne normer for god procesledelse.

Kompleksitetsteorien beskriver fremtiden som værende både forudsigelig og ikke-forudsigelig – hvad betyder dette i forhold til god procesledelse og facilitering af forandringer i organisationer?

På modulet arbejder vi med:

 • Refleksiv praksis i et kompleksitetsperspektiv
 • Eget narrativ som procesleder
 • Kompleksiteteorien som en udfordring til diskursen om planlagte forandringer
 • Det radikalt sociale selv - hvordan vi både må udvikle vores egen og de fælles identiteter i forandringer
 • Samskabelse som en aktuel udviklingsstrategi/-diskurs

 

Modul 3 – Kollaboration

På modul 3 arbejder vi med faciliteringstilgange til udvikling. Vi fokuserer både på det personlige lederskab og på facilitering af dialoger samt co-creation, som er en innovativ metode til at udforske komplekse udfordringer i grupper – blandt andet inspireret af det internationale miljø for facilitering: Art of hosting ( http://www.artofhosting.org/). 

På modulet introduceres der til Collaborative co-Inquiry, hvor forandringer sker i en samarbejdende proces guidet af en fælles mission. Tilgangen tager afsæt i K. Barges tanker om kollaboration og gensidighed i leder-medarbejder relationer, og den er en del af et styrket internationalt fokus på dialogisk OU (organisationsudvikling).

På modulet arbejder vi med:

 • Udvikling og innovation i fælleskaber drevet af deltagerne
 • At skabe værdi og høste udbyttet af involverende samskabende processer (harvesting)
 • At arbejde med generative metaforer
 • Introduktion til co-mission-begrebet og skabelsen af fælles missioner i processer

 

Modul 4 – Fra målrettede forandringer til arbejde i paradokset

Processer og procesledelse bevæger sig fra at skulle lykkes med noget bestemt til at skulle udfolde mere komplekse mål, hvor modsatrettede forhold skal rummes og afvejes. Med inspiration fra begrebet paradoksledelse arbejder vi med at skabe handlekraft midt i paradokset. At håndtere kompleksitet ses i forlængelse heraf som et grundvilkår, frem for som noget der blot skal reduceres og eksekveres. For selvom kompleksiteten og forvirringen kan reduceres midlertidigt gennem regler, procedurer og stabile arbejdsgange, så skabes der samtidig et behov for fleksibilitet, nytænkning, kreativitet og udforskende adfærd i organisationen.

På modulet arbejder vi med:

 • Gennemgang af paradoksledelse som ledelsesfilosofi
 • Egen proceslederrolle og identifikation af eget ledelsesparadoks
 • Åbne processer inspireret af Tavistock-metoden og ”Open ended learning”

 

Modul 5 – Procesledelseslaboratorium: udforskning og personlig udfoldelse

Gennem eksplorative processer udforskes proces- og faciliteringsbegreberne.

Modulet har også fokus på at styrke den enkeltes arbejde med sig selv og egen facilitatorrolle. Individuelt og i fællesskab undersøger vi udviklingstemaer. I en responsiv proces defineres næste faglige udviklingstrin i det personlige såvel som det faglige proceslederskab.

På modulet har vi særligt fokus på, hvordan vi kan styrke evnerne til at rumme ”in the moment faciliation”. Ligesom vi undersøger, hvordan vi arbejder med at stå i modstand eller afledende energi.

På modulet arbejdes der med:

 • Procesledelsens udfordringer
 • Identifikation af eget udviklingspotentiale
 • ”In the moment facilitation”

 

Modul 6 – Procesledelse i den organisatoriske kontekst

På dette modul arbejder vi med, hvordan man kan skabe rum for en processuel, dialogisk og emergerende tilgang til forandring.

Ord som kontrol, styring og linearitet forbindes ofte til den ledelsestænkning, som blev født i industrisamfundet, som et svar på spørgsmål om organisering af industrielt arbejde. I videnssamfundet er det andre ord, som man typisk forbinder med ledelse - nemlig ord som tillid, innovation og kompleksitet. Disse ord ser mange ledere gerne sig selv i lyset af. Men hvis det forholder sig sådan, hvorfor er det så i mange organisationer svært at skabe råderum for dialogiske og emergerende samtaler, hvor konklusionerne fremkommer i takt med, at samtalen skrider frem? Hvordan kan vi i praksis bygge bro mellem paradigmerne og skabe rum for involvering? Det kommer vi også til at arbejde med på modul 6.

På modulet arbejder vi med:

 • Cases/narrativer fra egen praksis
 • Kompleksitetsteori i relation til andre organisatoriske paradigmer
 • Retorik, diskurser og magt i organisationer

 

Modul 7 - Recycling

På modul 7 slutter den fælles læringscyklus. Vi skal derfor gennem skærpelse af vores metablik evaluere og gennemgå alle uddannelsens elementer. Vi vil sammen sætte nye læringsmål, så læringen forankres yderligere.

Ordet recycling kalder på, at en cyklus slutter, for at en ny kan begynde. Fremadrettet skal I således genbruge (recycle) alt det, I har lært, og samtidig og forskudt vil dette være en ny læringsproces, I går i gang med.

På modulet arbejder vi med:

 • Fælles gennemgang af aktionslæringsprojekter
 • Evaluering af uddannelsen og egen læring
 • Recycling: Den nye horisont

 

Konsulenter

På forløbet møder du kompetente og erfarne undervisere med stor teoretisk indsigt og praktisk erfaring med proces- og udviklingskonsultation. De er ikke bare undervisere, de bruger også deres færdigheder som proceskonsulenter og facilitatorer i både offentlige og private virksomheder.

Relaterede kurser

Luk