Mannaz.com Cookie- og privatlivspolitik
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige oplevelse.  Få flere oplysninger Luk
Projektledelse
Mere om Projektledelse

Kurser i projektledelse

Filtrér kurser
Luk Filtrér din søgning:
Emner
 • ›  Agil
 • ›  Effektivitet
 • ›  Forandringsledelse
 • ›  Forhandling
 • ›  Forretningsudvikling
 • ›  Gennemslagskraft
 • ›  IPMA
 • ›  Kommunikation
 • ›  Mål og resultatstyring
 • ›  Motivation
 • ›  Performance
 • ›  Personlig styrke
 • ›  Planlægning
 • ›  PMI
 • ›  Porteføljeledelse
 • ›  PRINCE2
 • ›  Programledelse
 • ›  Projektstyring
 • ›  Samarbejde
 • ›  Selvindsigt
 • ›  Strategi
 • ›  Teamledelse
 • ›  Tidsoptimering
Niveau
 • ›  Administrativ medarbejder
 • ›  Nyere leder
 • ›  Projektleder
 • ›  Specialist
Pris
 • ›  0 - 10.000
 • ›  10 - 20.000
 • ›  20 - 30.000
 • ›  30 - 40.000
Landsdel
 • ›  Jylland
 • ›  Sjælland
Varighed
 • ›  1 dag
 • ›  2 dage
 • ›  3 dage
 • ›  4 dage
 • ›  5 dage og derover
Aktive filtre:
Fjern alle filtre

Projektlederuddannelser

Mannaz Projektlederuddannelse (Projektledelse 1-4 + Eksamen)
Projektledelse
Projektledelse 1
Få en helhedsforståelse af projektarbejdsformen og den grundlæggende værktøjskasse til at gennemføre effektive projekter. Du får bl.a. styr på interessentanalyse, målformulering og planlægning, så du bliver en værdsat projektleder.
3 dage 16.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at benytte grundlæggende metoder
 • at benytte værktøjer
 • at forstå og være bevidst om din rolle som projektleder
 • at udnytte de stærke sider hos deltagerne i projektet
 • at skabe godt samarbejde i projektgruppen
 • at forstå ledelsesprocesserne i et projekt
 • at skabe godt samarbejde med interessenter
Din virksomhed får
 • En projektleder, der kan velgennemføre projekter internt og eksternt
 • En projektleder, der kan give kvalificeret sparring til interessenter og ledelse
 • En projektleder, der effektiv kan organisere projektteamet
Hvem deltager?

Du er projektleder eller kommende projektleder og ønsker at få indsigt i et projekts processer, indhold, metode og værktøjer.

Projektledelse
Projektledelse 2
Den gode begyndelse afgør din succes. Lær at engagere dine projektdeltagere fra start af, og få kvalitet i hele projektledelsesprocessen.
3 dage 16.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at etablere den effektive projektgruppe
 • at facilitere projektgruppen
 • at sætte gang i innovativ idéudvikling
 • at motivere, engagere og tilføre humor
 • at udvikle teamet via øvelser
Din virksomhed får
 • En projektleder, der kan forbedre opstart af virksomhedens projekter
 • Et dynamisk, effektivt og engageret team
 • Hurtigere gennemførelse af projekter
 • Gode kreative løsninger
Hvem deltager?

Du får mest ud af kurset, hvis du har erfaring med projektledelse. Det er særligt velegnet til dig, der står over for et nyt projekt.

Projektledelse
Projektledelse 3
Lær at navigere under skiftende forudsætninger med fokus på fremdrift, resultater og afslutning af projektet.
3 dage 16.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at skabe professionelle rammer for projekt og projektteam
 • at agere i gennemførelses- og afslutningsfasen
 • at håndtere ændringer, så projektet bliver på sporet
 • at lede forandringer i projektet og hos interessenter
 • at evaluere og holde gang i fremdriften
 • at målrette din kommunikation til projektteam og omverden
 • at målrette din ledelsesindsats
Din virksomhed får
 • Projekter, der kommer sikkert i mål
 • Effektiv håndtering af uforudsete ændringer i et projekt
 • Enkel og målrettet kommunikation til alle interessenter
 • Vellykkede projekter med ønskede resultater
Hvem deltager?

Erfarne projektledere og delprojektledere, der ønsker at blive bedre til at levere under komplekse omgivelser og konstante forandringer. For at kunne deltage på kurset skal du have en faglig baggrund svarende til Projektledelse 1. Du skal også have erfaring fra mindst 1 projekt som projektleder.

Projektledelse
Projektledelse 4
Sæt fokus på din ledelsesadfærd som projektleder, og få afdækket dit udviklingspotentiale, så det er dig, der leder vejen. Du udvikler din egen dynamiske og personlige handlingsplan, som du kan anvende i dit job.
3 dage 19.400 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at forstå din egen ledelsesadfærd
 • at arbejde med ledelse i teori og praksis
 • at arbejde ud fra din Project Leadership Profile 360° måling
 • at beherske en række ledelsesstile (6 Leadership Styles)
 • at udnytte effektive hjælpeværktøjer i din ledelse
 • at lede styregruppen, projektdeltagerne, interessenterne og dig selv
Din virksomhed får
 • En kompetent projektleder
 • En projektleder, der er bevidst om sin egen adfærd
 • Projekter med gennemslagskraft i organisationen
 • Effektive forandringsprocesser
Hvem deltager?

Erfarne projektledere som har været projektleder på min. et projekt, og som har deltaget på Projektledelse 1 eller har tilsvarende viden inden for projektledelse.
Deltagerne ønsker at blive bedre til at forstå og håndtere de menneskelige samt ledelsesmæssige aspekter i projektarbejdet.

Projektledelse
Projektledereksamen
Projektledereksamenen afslutter Mannaz Projektlederuddannelse og dokumenterer alle dine nye kompetencer inden for projektledelse. Få Mannaz Certifikat i Projektledelse.
1 dag 2.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at få overblik over forskellige områder og faser inden for projektledelse
 • at drive projekter ud fra et helhedssyn
 • at benytte forskellige værktøjer, teknikker og metoder inden for projektledelse
 • at fremvise din nye dybdegående viden inden for projektledelse
Din virksomhed får
 • En projektleder med dokumenteret projektlederkompetencer
 • En projektleder, der kan vælge og benytte de mest effektive projektledelsesmetoder
 • En projektleder, der kan håndtere et projekts problematikker ud fra et helhedsperspektiv
Hvem deltager?

Projektledere eller kommende projektledere, der har deltaget på Mannaz Projektlederuddannelse (Projektledelse 1-4).

Mannaz Project Management Training
Project Management
Project Management 1
Project Management 1 provides you with a holistic understanding of the basic methods and tools for project Work.
3 days 16.900 DKK
Read more
Ledige pladser
You will get better at:
 • Utilising the project participants’ strengths resulting in good collaboration
 • Collaborating with stakeholders
 • Understanding and being aware of your role as a project manager or project participant
 • Understanding the management processes
Your company will get:
 • Competent project management internally and externally
 • Better organisation of the project teams
 • Project managers with insight into the necessary tools of project management
 • Stronger collaboration with stakeholders
Who takes part?

Project managers or upcoming project managers who want to get an overview of a project, its content and method.

Project Management
Project Management 2
A good start determines your success. Learn to engage your project participants right from the beginning and ensure quality throughout the project management process.
3 days 16.900 DKK
Read more
Ledige pladser
You will get better at:
 • Establishing an efficient project team
 • Facilitating the project team
 • Promoting innovation
 • Motivating, engaging and adding a sense of humour
 • Developing the team through exercises
Your company will get:
 • A project manager who can improve the start-up of the company’s projects
 • A dynamic, effective and committed team
 • Quicker completion of projects
 • Good, creative solutions
Who takes part?

You will benefit the most from the course if you have some project management experience. This course is particularly well suited for individuals who are about to launch a new project.

Project Management
Project Management 3
Learn how to navigate under changing conditions with focus on progress, results and completion of the project.
3 days 16.900 DKK
Read more
Ledige pladser
You will get better at:
 • Establishing a professional and effective framework for the project and the project team
 • Acting in the execution and completion phase
 • handling change and keeping the project on track
 • Managing change – within the project and among stakeholders
 • Evaluating on an ongoing basis and keeping the progress going
 • Target your communication towards the project team and the environment
 • Target your leadership effort
Your company will get:
 • Projects that are completed safely
 • Effective handling of unforeseen changes related to the project
 • Simple and targeted communication with all stakeholders
 • Successful projects with the desired results
Who takes part?

Project managers and sub-project managers who wish to get better at delivering in a complex environment and during constant change.

Project Management
Project Management 4
Focus on your leadership behaviour as a project manager and uncover your development potential to help you lead the way. You will develop your own dynamic and personal action plan, which you can apply in your job.
3 days 19.400 DKK
Read more
Ledige pladser
You will get better at:
 • Understanding your own leadership behaviour
 • Working with leadership in theory and in practice
 • Working based on your Project Management Profile 360° measurement
 • Mastering a number of leadership styles (6 Leadership Styles)
 • Using effective tools in your leadership
 • Leading the steering committee, the project participants, the stakeholders and yourself
Your company will get:
 • A competent project manager
 • A project manager who is aware of his or her own behaviour
 • Projects with an impact in the organisation
 • Effective change processes
Who takes part?

You have experience as a project manager and want to get better at understanding and handling the human as well as the leadership aspects of project work.

Project Management
Project Management Examination
The Project Management Examination concludes Mannaz Project Management Training and tests all your new skills in project management.
1 day 2.900 DKK
Read more
Ledige pladser
You will get better at:
 • Gaining an overview of various areas and stages of project management
 • Running projects from a holistic perspective
 • Utilising various tools, techniques and methods within project management
 • Demonstrating your new in-depth knowledge of project management
Your company will get:
 • A project manager with certified project management skills
 • A project manager who is able to choose and apply the most effective project management methods
 • A project manager who is able to handle project-related issues from a holistic perspective
Who takes part?

Project managers or future project managers who have completed Mannaz Project Management 2–4.

Mannaz It Projektlederuddannelse (It Projektledelse 1-3 + Eksamen)
Projektledelse
It Projektledelse 1
Lær de grundlæggende værktøjer og nødvendige discipliner, som skal til for at gennemføre et succesfuldt it-projekt.
3 dage Fra 16.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at lede et projekt, hvor der indgår it fra start til slut
 • at få din projektgruppe til at fungere optimalt, hvilket er netop det, der gør den største forskel
 • at inddrage målgruppen for projektet (brugerne) til rette tid og på den rigtige måde
 • at beherske projektlederens værktøjskasse – metoder, teknikker og processer
 • at have en helhedsforståelse for it-projekter
 • at undgå faldgruber i it-projekter
 • at håndtere forsinkelser og kommunikationsproblemer
 • at anvende en fælles projektreferenceramme sammen med projektets interessenter
Din virksomhed får
 • Viden om projekter, hvor it indgår – hvad virker og hvad skal man undgå?
 • Målrettede kompetencer inden for it-projektledelse
 • Reflekteret og resultatorienteret it-projektarbejde
 • Bedre samarbejde i projektgrupperne
Hvem deltager?

Kurset er for dig, der er involveret i projekter, hvor it indgår. Du kan være projektleder, projektdeltager, projektejer eller bruger af projektet.

Projektledelse
It Projektledelse 2
Kom med helt ind i motorrummet på et effektivt it-projekt. Vi giver dig hands-on redskaber til effektiv projektledelse med fokus på estimering, planlægning, opfølgning, kommunikation og agil projektledelse.
3 dage 19.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at udarbejde en detailplan for it-projekter
 • at benytte estimeringsteknikker
 • at skabe overblik over et projekts interessenter
 • at udøve agil projektledelse
 • at forhandle med kunder og styregrupper
Din virksomhed får
 • Målrettede kompetencer inden for it-projekter
 • Resultatorienteret projektarbejde
 • Bedre samarbejde i projektgrupperne
Hvem deltager?

Du har kendskab til it-projektledelse svarende til indholdet af It Projektledelse 1/Projektledelse 1 eller minimum ½-1 års relevant erfaring med it-projektarbejde.

Projektledelse
It Projektledelse 3
Dit it-projekt skal gøre en forskel. Med fokus på forandringsledelse lærer du at skabe tilslutning til dine it-forandringer og optimere chancen for succes væsentligt.
3 dage 20.400 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at skabe robust forandring med dine projekter
 • at gennemføre individuel og organisatorisk forandring
 • at forstå forandringens faser, fælder og faldgruber
 • at håndtere modstand mod forandring
 • at vælge den bedste forandringsstrategi: tvungen, frivillig eller?
Din virksomhed får
 • Projekter med it, der skaber reel og robust forandring
 • Involvering af organisationen
 • Succesfuld implementering
Hvem deltager?

Kurset er for dig, der er involveret i projekter med it som skal skabe forandring. Du kan enten være projektleder, projektdeltager, projektejer, igangsætter, forandringsagent eller den, der skal forandre sig. Du forventes at have forståelse for projektarbejde, hvilket fx svarer til det, der gennemgås på It Projektledelse 1.

Projektledelse
It Projektledereksamen
It Projektledereksamenen afslutter Mannaz It Projektlederuddannelsen og dokumenterer din viden og kompetencer inden for it-projektledelse.
1 dag 2.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at få overblik over forskellige områder og faser inden for it-projektledelse
 • at drive it-projekter ud fra et helhedssyn
 • at benytte forskellige værktøjer, teknikker og metoder inden for it-projektledelse
 • at fremvise din nye dybdegående viden inden for it-projektledelse
Din virksomhed får
 • Dokumenteret it-projektlederkompetencer
 • Udvælgelse og brug af de mest effektive it-projektledelsesmetoder
 • En it-projektleder, der kan håndtere et it-projekts problematikker ud fra et helhedsperspektiv
Hvem deltager?

It-projektledere og kommende it-projektledere, der har deltaget på Mannaz It Projektledelse 1-3.

PRINCE2®
Projektledelse
PRINCE2® Foundation
Forøg succesraten i dine projekter ved at anvende en metode, der eliminerer risikoen for fejl og forliste projekter.
3 dage 13.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at planlægge, styre og gennemføre projekter
 • at benytte best practice inden for PRINCE2®
 • at styre projekter efter PRINCE2®-metoden
 • at indgå i samarbejde baseret på PRINCE2®
Din virksomhed får
 • Eksamineret PRINCE2® Foundation-projektledere (ved bestået eksamen)
 • Projekter baseret på PRINCE2®-metoden
 • Fejlfrie projekter, der forøger forretningsmæssig succes
Hvem deltager?

Projektledere i private og offentlige organisationer med nogen projekterfaring.

Projektledelse
PRINCE2® Practitioner eller Re-registrering
Tag en overbygning på din PRINCE2® Foundation, og få målrettet træning i at anvende PRINCE2®-metoden i praksis.
3 dage 10.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at bruge PRINCE2®-metoden aktivt i dit projekt
 • at benytte best practice inden for PRINCE2®
 • at planlægge, styre og gennemføre projekter
 • at indgå i samarbejde baseret på PRINCE2®
 • at eliminere risikoen for fejl og forliste projekter
 • at løse Practitioner-eksamensopgaverne
Din virksomhed får
 • En projektleder, der er ”Registreret PRINCE2® Practitioner” (ved bestået eksamen)
 • Projekter baseret på PRINCE2®-metoden
 • Fejlfrie projekter, der forøger forretningsmæssig succes
Hvem deltager?

Projektledere med en bestået PRINCE2® Foundation-eksamen, der ønsker at blive eksamineret eller re-registreret som ”Registreret PRINCE2® Practitioner” eller dig der er IPMA® A, B, C, D certificeret eller PMI® PMP eller CAPM certificeret.

Projektledelse
PRINCE2® Foundation og Practitioner
Med PRINCE2®-metoden forøger du succesraten i dine projekter. Lær at planlægge, styre og gennemføre projekter ud fra best practice. Få både PRINCE2® Foundation- og Practitioner-eksamen.
5 dage 26.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at bruge PRINCE2®-metoden aktivt i dit projekt
 • at planlægge, styre og gennemføre projekter
 • at benytte best practice inden for PRINCE2®
 • at indgå i samarbejde baseret på PRINCE2®
 • at eliminere risikoen for fejl og forliste projekter
 • at løse eksamensopgaverne inden for både Foundation og Practitioner
Din virksomhed får
 • En projektleder, der er eksamineret inden for både PRINCE2® Foundation og Practitioner
 • Projekter baseret på PRINCE2®-metoden
 • Fejlfrie projekter, der forøger forretningsmæssig succes
Hvem deltager?

Projektledere i private og offentlige organisationer med nogen projekterfaring.

Projektledelse
PRINCE2 Agile®
Skab endnu stærkere PRINCE2®-projekter ved at udvide din PRINCE2®-værktøjskasse med agile metoder – hvad enten din virksomhed har valgt at arbejde agilt eller ej.
3 dage 15.500 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • At anvende PRINCE2® på en balanceret måde, som både giver struktur og fleksibilitet
 • At kombinere et teams agile værktøjer med projektets overordnede behov
 • At kommunikere og samarbejde i en projektverden
Din virksomhed får
 • En projektleder eller -deltager, som kan anvende PRINCE2® mere fleksibelt end før
 • Hurtigere realisering af udbytte som konsekvens af den agile tilgang
 • Bedre kommunikation i projekterne pga. den agile tilgangs fokus på samarbejde
 • En projektleder eller -deltager med eksaminerede kompetencer inden for PRINCE2 Agile™
Hvem deltager?

Kurset er relevant for alle, der ønsker at arbejde mere agilt med PRINCE2®. Et vist kendskab til PRINCE2® forudsættes på kurset, så det er ikke hensigtsmæssigt at deltage, hvis du ikke kender til PRINCE2®. Agil erfaring er ikke et krav, da vi gennemgår de agile metoder og frameworks.

Project Management
PRINCE2 Agile®
PRINCE2 Agile® is the world’s most comprehensive collection of agile project management methods. Learn how to work in a more agile way with PRINCE2®.
3 days 15.500 DKK
Read more
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • Applying PRINCE2® in a balanced way that provides structure and flexibility
 • Combining a team’s agile tools with the overall needs of the project
 • Communicating and collaborating in a project world
Din virksomhed får
 • A project manager who is able to apply PRINCE2® more flexibly than before
 • Quicker realisation of benefits as a result of the agile approach
 • Better communication in projects due to the agile approach’s focus on collaboration
 • A project manager with certified competences in PRINCE2 Agile™
Hvem deltager?

The course is relevant for anyone who wishes to work in a more agile way with PRINCE2®. A certain amount of knowledge of PRINCE2® is required for the course, so you should not participate if you have no knowledge of PRINCE2®. Agile experience is not a requirement, as we will go over agile methods and frameworks.

Project Management
PRINCE2® Foundation
Increase the success rate of your projects by applying a method that eliminates the risk of errors and failed projects.
3 days 13.900 DKK
Read more
Ledige pladser
You will get better at:
 • Planning, managing and completing projects
 • Using best practice within PRINCE2®
 • Managing projects according to the PRINCE2® method
 • Entering into collaborations based on PRINCE2®
Your company will get:
 • Examined PRINCE2® Foundation project managers (upon passed examination)
 • Projects that are based on the PRINCE2® method
 • Flawless projects that increase business success
Who takes part?

Project managers in private and public organisations with some project experience.

Project Management
PRINCE2® Practitioner or Re-registration
Build on your PRINCE2® Foundation and receive targeted training in how to use the PRINCE2® method in practice.
3 days 10.900 DKK
Read more
Ledige pladser
You will get better at:
 • Actively applying the PRINCE2® method in your project
 • Using best practice within PRINCE2®
 • Planning, managing and completing projects
 • Entering into collaboration based on PRINCE2®
 • Eliminating the risk of errors and failed projects
 • Answering the questions of the Practitioner examination
Your company will get:
 • A project manager who is a “Registered PRINCE2® Practitioner” (upon passing the examination)
 • Projects based on the PRINCE2® method
 • Flawless projects that increase business success
Who takes part?

Project managers who have passed the PRINCE2® Foundation exam and who wish to be examined or re-registered as a “Registered PRINCE2® Practitioner”, or individuals who are IPMA® A-, B-, C- or D-certified or PMI® PMP- or CAPM-certified.

Project Management
PRINCE2® Foundation and Practitioner
With the PRINCE2® method, you will increase the success rate of your projects. Learn to plan, manage and carry out projects based on best practice. Earn your PRINCE2® Foundation and Practitioner certification.
5 days 26.900 DKK
Read more
Ledige pladser
You will get better at:
 • Applying the PRINCE2® method actively in your project
 • Planning, managing and completing projects
 • Using best practice within PRINCE2®
 • Collaborating with others based on PRINCE2®
 • Eliminating the risk of errors and failed projects
 • Answering exam questions within Foundation and Practitioner
Your company will get:
 • A project manager who is certified as a PRINCE2® Foundation and Practitioner
 • Projects that are based on the PRINCE2® method
 • Flawless projects that increase business success
Who takes part?

Project managers in private and public organisations with some project experience.

Projektledelse
PMI® High Speed Projektlederuddannelse
Få et indgående kendskab til PMI® Framework og de tilknyttede vidensområder samt processer. Lær at anvende den internationalt anerkendte metode gennem et projekt. Bliv klædt på til at tage en PMP®-certificering (Project Management Professional).
4 dage 26.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til, og får
 • at arbejde med projektledelse på højt internationalt niveau
 • at arbejde med udgangspunkt i PMI®-terminologien og strukturen
 • at skabe stærke netværk på tværs af virksomheder og brancher
 • at blive klædt på til at bestå en PMP® eksamen
 • godkendelse for de 35 PL undervisningstimer der kræves for at tilmelde sig eksamen
Din virksomhed får
 • En projektleder der kan gennemføre komplekse projekter i et internationalt miljø
 • En projektleder der både teoretisk og praktisk er trænet i at arbejde med en international anerkendt standard
 • Et internationalt anerkendt kvalitetsstempel, når projektlederen har taget PMP® eksamen
Hvem deltager?

Erfarne projektledere med min. 2½-års projektledererfaring, da det kræver 3 års projektledelseserfaring at tilmelde sig eksamen.

Projektledelse
PMI® High Speed - Eksamensforberedelse
Dette modul er et eksamensforberedelseskursus med fokus på at træne dig til at bestå PMP®-eksamen
3 dage 19.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at arbejde med projektledelse på højt internationalt niveau
 • at arbejde med udgangspunkt i PMI®-terminologien
 • at skabe stærke netværk på tværs af grænser
 • at bestå en PMP® eksamen
Din virksomhed får
 • En projektleder der kan gennemføre komplekse projekter i et internationalt miljø
 • En projektleder der både teoretisk og praktisk er trænet i at arbejde med en international anerkendt standard
 • Et internationalt anerkendt kvalitetsstempel, når projektlederen har taget PMP® eksamen
Hvem deltager?

Erfarne projektledere med min. 2½ års projektledererfaring. Du kan kun deltage på modul 3, hvis du har PMI®’s teorier, termer og begreber helt på plads.

Kurser indenfor projekt,- program og porteføljeledelse
Projektledelse
Agil projektledelse
Få effektive værktøjer til at arbejde hurtigt, fleksibelt og være parat til forandring og tilpasning i dine projekter. Du får bl.a. træning i at benytte Planlægningspoker, Scrum Boards og Burn Down-diagrammer.
2 dage Fra 11.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at gøre dit projekt agilt fra ide til faktisk forandring
 • at arbejde konsekvent med agile værktøjer
 • at vælge mellem agil eller plandreven fremgangsmåde
 • at benytte agile teknikker og metoder til projektledelse
 • at anvende Scrum og andre udvalgte metoder
Din virksomhed får
 • Forandringsparate projekter, der leverer hurtige resultater
 • Projektledere, der evner at håndtere mange forandringer
 • Større værdi og hurtigere leverancer fra projekter
Hvem deltager?

Projektledere og projektdeltagere med erfaring fra flere projekter

Projektledelse
MSP® – Programme management
Deltag på et inspirerende og effektivt læringsforløb inden for programledelse, Managing Successful Programmes (MSP®), som er baseret på bedste praksis.
3 dage 13.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • At tilrettelægge og gennemføre succesfuld programledelse
 • At forstå og anvende principperne i Managing Successful Programmes (MSP®)
 • Sikre gennemførsel af en mængde projekter med fokus på gevinstrealisering
 • At lede implementering og forandringer
 • At sikre stabil drift i forretningen, mens projekter og forandringer gennemføres
Din virksomhed får
 • Den bedste praksismetode, som de facto er standarden inden for programledelse, samt den primære inspirationskilde til Statens Programmodel
 • Viden om MSP, som kan deles med virksomheden
 • Styrket programledelse
 • Øget gevinstrealisering i organisationens projekter
Hvem deltager?

Uddannelsen er for dig, der har erfaring med projektledelse, og ønsker at styrke din evne som programleder.

Project Management
MSP® – Programme Management
Join this inspiring and effective learning course on programme management, Managing Successful Programmes (MSP®), based on best practice.
3 dage 13.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
You will improve your skills in the following areas:
 • Planning and carrying out successful programme management
 • Understanding and applying the principles of Managing Successful Programmes (MSP®)
 • Ensuring completion of a number of projects that focus on profit realisation
 • Leading implementation and change
 • Ensuring stable operation of the business while projects and changes are being implemented
Benefits for your company:
 • The best-practice method, which is the de facto standard within programme management as well as the primary source of inspiration for the Government’s Programme Model
 • Knowledge of MSP, which can be shared with the company
 • Improved programme management
 • Increased profit realisation from the organisation’s projects
Who can participate?

This programme is for individuals with project management experience who wish to strengthen their abilities as a programme manager.

Projektledelse
Programledelse
Skab succesrig programledelse, der opnår forretningsmæssige fordele, ved at benytte en robust Business Case.
3 dage 16.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at udarbejde en robust Business Case
 • at organisere sammenhængende projekter og opgaver i et program
 • at etablere en effektiv organisation af dine programmer
 • at udvælge de mest effektive scenarier
 • at fokusere på forretningsværdi som drivkraft for dine programmer
 • at styre programmer med fokus på værdirealisering, governance og interessentinvolvering
 • at måle og følge op på fremdrift og realiseret værdi
Din virksomhed får
 • Sikkerhed for programmers strategiske fokus
 • Fokus på programmer med forretningsmæssig værdi
 • Effektiv gennemførelse af programmer
Hvem deltager?

Du har ansvaret for større strategiske satsninger, udviklingsopgaver eller forandringer i din organisation. Du kan fx være projektchef, senior projektleder, linjeleder eller programleder.

Projektledelse
Porteføljeledelse
Lær hvordan du med professionel porteføljeledelse sikrer valg af og fokus på de rigtige projekter, så du er med til at realisere din organisations strategi.
3 dage 16.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at gøre din virksomheds strategiske mål operationelle
 • at prioritere projekter ud fra forretningsværdien
 • at organisere og tilrettelægge din projektportefølje
 • at vælge organisationsformer, processer og værktøjer
 • at fastholde det strategiske fokus under eksekvering
 • at øge fremkommeligheden af din virksomheds projekter
Din virksomhed får
 • Bedre og mere effektiv porteføljeledelse
 • Maksimal forretningsværdi af projektporteføljen
 • Effektiv realisering af strategiske mål
Hvem deltager?

Kurset er for alle, der har ansvar for at prioritere de projekter og programmer, der skal realisere virksomhedens strategier.

Projektledelse
Den systemiske projektleder
Få redskaber inden for den systemiske erkendelsesteori til at skabe projekter med reel værdi. Og giv din projektpraksis et løft med en kombination af klassiske samt nye dynamiske projektstyringsfærdigheder og relationelle forståelser.
10 dage 39.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • At håndtere projektledelse gennem en unik kombination af klassiske og nye projektledelsesfærdigheder og relationelle forståelser
 • At sikre øget gevinstrealisering i dine projekter
 • At udvælge og anvende de mest effektive projektledelsesmetoder
 • At navigere i komplekse projektopgaver
 • At håndtere en foranderlig og kompleks virkelighed
 • At få dine projekter i mål til tiden og inden for budgettet
 • At skabe motivation og begejstring i projektarbejdet
 • At lede samarbejde og kommunikation med projektets interessenter
 • At benytte forskellige projektledelsesroller alt efter behov
 • At skabe og udvikle velfungerende projektteams
Din virksomhed får
 • En projektleder der er mere sikker på egne projektledelsesevner
 • Øget gevinstrealisering
 • En projektleder, der mestrer forskellige projektlederroller, og har evnen til at skifte imellem dem efter behov
 • Værdiskabende projekter gennem mere reflekteret brug af metoder og værktøjer
 • Projekter med reel forandring og værdi for forretningen
Hvem deltager?

Uddannelsen retter sig mod projektledere, der ønsker at skabe bedre resultater med deres projekter i en foranderlig virkelighed.

Ledelse
Det uformelle lederskab
Bliv bevidst om din egen rolle som leder uden formelt ledelsesansvar. Få inspiration og værktøjer til at udfylde din rolle, opnå indflydelse og få sikret mandat, så du når de resultater, du har ansvaret for at nå.
3 dage 16.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at forstå betydningen af din egen rolle og adfærd som uformel leder
 • at opnå større gennemslagskraft og indflydelse
 • at bedrive ledelse på tværs af organisationen
 • at kommunikere klart og konstruktivt
 • at håndtere konflikter
Din virksomhed får
 • En uformel leder med gennemslagskraft og evne til at skabe indflydelse
 • En uformel leder, der kan sikre effektive beslutningsprocesser
 • Klar og konstruktiv kommunikation i organisationen
 • Et optimeret tværfagligt samarbejde på tværs af projekter og teams
 • Et dynamisk, effektivt og engageret team
Hvem deltager?

Kurset er relevant for alle, der har et tværgående organisatorisk ansvar uden at have det formelle ledelsesansvar for de personer, der "arbejder for en".

Projektledelse
Gennemslagskraft for projektledere
Trænger dine budskaber nogle gange ikke igennem hos styregruppen? Eller har du haft en projektgruppe, hvor alle trak i hver deres retning? Få teknikker til at formidle professionelt, så du trænger igennem.
2 dage 12.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at forberede din kommunikation rigtigt
 • at kommunikere konkret og forståeligt - uden misforståelser
 • at skabe troværdighed om din person
 • at præsentere dine budskaber så de trænger ind
 • at bruge visuelle værktøjer
 • at håndtere konflikter og give feedback
Din virksomhed får
 • En projektleder med gennemslagskraft
 • Klar og konstruktiv kommunikation i projekterne
 • Motivering af projektteams via feedback
 • Kendskab til løsning på konflikter
 • Effektiv projektledelse
Hvem deltager?

Kurset er for dig, som til dagligt arbejder med projekter og har brug for at blive hørt og forstået første gang.

Projektledelse
Eksamineret Scrum Master
En Scrum Master er en leder for et team, der arbejder med den agile metode Scrum. På dette kursus bliver du trænet i at fungere som Scrum Master og gøre dit Scrum-team højtydende.
2 dage 11.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • At arbejde i det gode agile team
 • At stå for teambuilding i et agilt team
 • Alle faser af Scrum – fra Sprint-planlægning over daglige møder til demonstration og Retrospective
 • At facilitere processerne i dit Scrum-team
 • At håndtere problemer
 • At rapportere og samarbejde med den agile styregruppe
 • At samarbejde med en projektleder samt andre agile teams i samme projekt eller program
 • Vælge den rigtige variant af Scrum, f.eks. Scrum-Ban eller skalérbar agil
Din virksomhed får
 • Evnen til at anvende Scrum specifikt tilpasset organisationen
 • En medarbejder der kan lede et Scrum-team og håndtere alle de typiske problemer, der kan opstå, når man arbejder med Scrum
Hvem deltager?

Deltagere der ønsker at arbejde som Scrum Master, og som gerne vil have ‘papir’ på deres kompetencer.

For projektdeltagere

Projektledelse
Projektdeltagerens værktøjskasse
Som deltager i projektgrupper er du personligt med til at skabe resultater og værdi. Så hvorfor ikke gøre det 100%?
2 dage 11.900 DKK
Læs mere
Ledige pladser
Du bliver bedre til
 • at deltage i projektarbejde
 • at forstå og bidrage i arbejdsprocessen
 • at prioritere og koordinere din opgaver
 • at støtte projektleder og team
Din virksomhed får
 • Mere velfungerende projekter
 • Stærkere teamindsats fra projektdeltagerne
 • Bedre resultater af det samlede projektarbejde
 • Større tværfagligt samarbejde
Hvem deltager?

Kurset er grundlæggende og henvender sig til projektdeltagere med mindre end to års projekterfaring.

Overblik over uddannelser

 

En projektlederuddannelse hos Mannaz giver dig viden og værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter. Du bliver klædt på med relevant viden, brugbare løsninger og konkrete redskaber til at komme succesfuldt i mål med dine projekter.

Både Mannaz Projektlederuddannelse og Mannaz Expert Projektlederuddannelse strækker sig over en længere periode. Har du ikke mulighed for at presse en hel uddannelse ind i din arbejdsliv lige nu, kan du dele uddannelsen op og tage den enten som enkeltvise kurser eller som mindre pakkeforløb.

Få overblik over dine muligheder og se priser, rabatter m.m. i oversigten nedenfor.

PMI is a registered trademark of Project Management Institute, Inc.